A Research to Examine Linking with the Impact of Entrepreneurship Training Over Entrepreneurship Tendency


TANRIVERDİ H., Nazik Bayram G.

The World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship -Entrepreneurship For Technology And Innovation-Based Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, no.1, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effects of the entrepreneurship trainings received by the individuals at entrepreneurship courses on their entrepreneurship tendencies. Within the scope of the research, survey was applied to the 255 persons who were selected by random method from the population group who participated in Kosgeb (small and medium industry development organization) supported entrepreneurship courses in different periods of 2014 in Istanbul.

Scanning model was used in the research; total 2 scales were used to analyze the relationship between the attitude regarding entrepreneurship training and the entrepreneurship tendency. The entrepreneur candidates were given questions which contain personal information. In the statistical analysis of the data, t-test, one-way Anova test and Scheffe test were used. The relationship between the dependent and independent variables of the research was tested by Pearson correlation, and the effect was tested by regression analysis, and the results were interpreted as 95% confidence interval, 5% significance level.

As a result of the research, it was found that the attitudes of the entrepreneur candidates who received training were high and general entrepreneurship tendencies were at medium level; but the keenness level regarding entrepreneurship which is a sub dimension of tendency was too high. It was seen that the attitude regarding entrepreneurship training had an effect on the entrepreneurship tendency but the trainings only remained at keenness level in revealing the tendency of training. This shows that it is unavoidable to reanalyze entrepreneurship trainings and make some adjustments.

•Bu araştırmanın amacı, girişimcilik kurslarında eğitim alan bireylerin aldıkları girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında; İstanbul ilinde 2014 yılının farklı dönemlerinde Kosgeb destekli girişimcilik kurslarına katılan evren grubundan tesadüfi yöntemle seçilmiş 255 kişiye anket uygulanmıştır.

•Araştırma da tarama modeli kullanılmış; girişimcilik eğitimine yönelik tutumu ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemek için toplam 2 ölçek kullanılmıştır. Ayrıca, girişimci adaylara kişisel bilgilerini içeren sorular yöneltilmiştir. Verilerin istatistiksel analizin de, t-testi, tek yönlü Anova testi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiş, sonuçlar % 95 güven aralığında, % 5 anlamlılık düzeyin de yorumlanmıştır.

•Araştırma sonucunda eğitim alan girişimci adayların eğitime yönelik tutumlarının yüksek olduğu ve genel girişimcilik eğilimlerinin orta düzeyde; ancak eğilimin alt boyutu olan girişimciliğe yönelik heveslilik düzeyinin ise çok yüksek olduğu görülmüştür. Girişimcilik eğitimine yönelik tutumun girişimcilik eğilimine etkisi olduğu fakat eğitimlerin eğilimleri açığa çıkarmada sadece heveslilik düzeyinde kaldığı görülmüştür. Eğitimin eğilimi açığa çıkarmada tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durum girişimcilik eğitimlerinin tekrar gözden geçirilmesine ve bazı düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.