Crohn hastalığında cerrahi tedavi ve sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi.


Creative Commons License

İşcan A. Y. , Özgür İ. , Kunduz E., İlhan M. B. , Balık E., Yamaner S., ...Daha Fazla

XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011, sa.21, ss.1-432

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-432

Özet

Giriş

Çalışmamızda Crohn Hastalığı nedeniyle, tedavi edilen olgularımızın sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.

Metod

Kasım 2000 - Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B servisinde 111 Crohn hastalığı olgusu prospektif olarak oluşturulmuş olan veri tabanında demografik veriler, hastalık yaşı, hastalığın tipi, uygulanan tedavi yöntemleri ve tedavi sonuçları retrospektif olarak Microsoft Excell 2007 veri tabanında değerlendirildi.

Bulgu

Çalışma dönemi içinde inflamatuar bağırsak hastalığı tanısıyla tedavi gören toplam 249 hastanın 112’ini (%47) Crohn Hastalığı olguları oluşturmaktadır. Crohn hastalığı tanısı olan olguların 66’i (%58) erkek, 46’i (%42) kadın idi. Ortanca yaş 34 ( 14-80) olup, ortanca hastalık yaşı 4 yıl (1-42) olarak saptandı. Olguların 50’si (%45) tıkayıcı tip, 41’i (%36) fistülizan, 21’si (%19) inflamatuar tip olarak değerlendirildi. Fistülizan tipleri enterokütanöz, enteroenteral, perianal, enterovezikal ve anovaginal fistüller oluşturmaktaydı. Olguların 93’üne (%82) bağırsak rezeksiyonu yapılırken, geri kalan olgulara stoma açılması ve anal girişim yapıldı. 3 (%2) olguya striktüroplasti uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde mortalite olmayıp, batın içi abse, anastomoz kaçağı ve fistül gibi major morbidite 13 (%11) olguda gelişti. Cerrahi geçirmiş 6 olguya (%5) ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar nedeni ile ikincil girişim yapılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Crohn Hastalığı’nda cerrahlarla, gastroenterologların bir ekip çalışması içinde bulunması gerektiği, komplikasyonlarının

multidisipliner yaklaşım gerektiren ve deneyimli merkezlerde müdahalesinin uygun olacağı inflamatuar bağırsak hastalığıdır.