The Conceptual Field of ‘Military (Service)’ in the Eastern Turkish: The Example of Zafer-name-i Emir Temür


Creative Commons License

Temel Alemdar E.

Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2022, pp.325-346

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.325-346
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Making its presence felt in the history of Turkish language by the second half of the 14th century and from the second half of the 14th century on, giving its place to other literary languages under the influence of various tribes, Eastern Turkish, came to use by Ali Şir Nevai from the 16th century on under the political union of the Timurid Dynasty in the framework of a common written language and many literary works were produced in this language.   

In this article, it will be endeavored to put forward a conceptual map of the military (service) throughout the Eastern Turkish translation by Ali İbn Derviş Ali Buhari between the years 1530-1531, of the work titled Zafername that was originally written in Persian in 1424 by Şerafe’d-dîn ‘Alî Yezdî. Having been registered in the number 2796 in the Library of Nuruosmaniye, Zafer-nâme-i Emir Temür consists of 319 foils and 19 lines. The work begins with the birth of Emir Timur and proceeds with the narration of his military campaigns throughout his life in a chronological order.   

Zafer-nâme-i Emir Temür contains a kind of vocabulary which makes it a very significant piece of work in terms of the history of Turkish states and military. In this paper, Emir Timur’s military organization, discipline and military order will be tackled through the terms such as the combat arms (that were in use), ranks, titles. First of all, the terms concerning soldier, military (service), army and battle will be determined and afterwards they will be categorized with regard to their conceptual fields, and the featured terms and unfolding of them in the Turkish language history will be tackled and evaluated in term of etymology.

Türk dili tarihinde 14. yüzyılın ikinci yarısında varlığını hissettirmeye başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yerini farklı boyların hâkimiyeti altındaki edebî dillere bırakan Doğu Türkçesi, 16. yüzyıl itibariyle Timürlü sülalesinin siyasî birliği zamanında Alî Şîr Nevâyi ile birlikte ortak yazı dili çerçevesinde kullanılmaya başlamış ve bu yazı dilinde pek çok eser ortaya konulmuştur.

Bu makalede de Zafer-nâme-i Emir Temür adlı eserin Muhammed Ali İbn Derviş Ali Buhârî tarafından 1530-1531 yılları arasında Doğu Türkçesine yapılan tercümesi üzerinden, askerlik teriminin kavram haritası ortaya konulmaya çalışılacaktır. Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 2796 numarada kayıtlı bulunan Zafer-nâme-i Emir Temür toplam 319 varak ve ortalama 19 satırdan meydana gelmektedir. Eser, Emir Timür’ün doğumu ile başlamakta, hayatı boyunca yapmış olduğu seferlerin kronolojik anlatımıyla devam etmektedir.

Zafer-nâme-i Emir Temür, Türk devlet ve askerî tarihi açısından önemli bir malzeme niteliği taşıyan söz varlığına sahiptir. Bu yazıda da Emir Timur’un askerî teşkilatı, disiplini ve ordu düzeni; kullanılan savaş aletleri, rütbe ve unvanlar, askerî birlikler vb. terimler üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır. Öncelikle üst başlık olarak asker, askerlik, ordu ve savaşla ilgili tüm terimler tespit edilecek akabinde bu terimler kavram alanlarına göre tasnif edilerek öne çıkan terimlerin Türk dili tarihi sürecindeki seyri köken bilim açısından ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır.