Tiroid lobektomi sonrası tiroid hormon replasmanı gereksimini etkileyen faktörler


Hüseynov E., Kut A. , Sormaz İ. C. , İşcan A. Y. , Tunca F. , Şenyürek Y.

9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36

Abstract

Amaç

Bu çalışmada tiroid lobektomi sonrası hipotiroidi gelişimi etkileyen faktörler araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler

Ocak 2009-Mayıs 2018 tarihleri arasından kliniğimizde lobektomi yapılan 181 hasta retrospektif

olarak incelendi. Tiroid hormon replasmanı alan ve Hashimoto tanısı olan 29 hasta dışlandığında

çalışma kapsamına 152 hasta alındı. Medyan takip süresi 43(12-120) ay olarak bulundu.

Lobektomi sonrası ötiroid olan 76 hasta Grup 1,tiroid hormon replasmanı gereken 76 hasta ise

Grup 2 olarak tanımlandı. Gruplar yaş,cins,vücut kitle indeksi(VKİ),TSH değerleri, bakiye tiroid

doku hacmi,bakiye dokunun lobektomi öncesi doku hacmine göre oranı ve yüzde tiroid dokusu

kaybı açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Student T testi,Ki-kare testi ve ROC analizi

kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Grup 1 ve 2 arasında yaş, cins ve VKİ bakımından anlamlı fark bulunmadı(p=0,26).

Lobektomi öncesi ortalama TSH düzeyi Grup1’de Grup 2’ ye göre anlamlı olarak daha düşük

saptandı(1,4 ± 0,7 vs 1,96 ± 1 μIU / L;(p = 0,01). Grup 2’de lobektomi sonrası ortalama

TSH değeri Grup 1’e kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulundu(2,7±2,4vs7,4±2,8 μIU/

L;(p<0,001).Lobektomi sonrası bakiye doku hacmi ve bakiye doku yüzdesi karşılaştırıldığında

her iki değerinde Grup 1’de Grup 2’ye göre daha yüksek olduğu saptandı(7,1±5,7vs5,5±4,6c

m3;p=0,045),(%41,5 ± 13,6 vs %36,8 ±14,9;p = 0,04).Grup 2’de lobektomi sonrası yüzde

tiroid dokusu kaybı Grup 1’e göre daha fazla bulundu(%58,4±13,6vs%63,2±14,8;p=0,04). Çok

değişkenli analizde hipotiroidi gelişimini etkileyen en etkili faktörün lobektomi öncesi TSH değeri

olduğu saptandı(p=0,02).ROC analizi ile Grup 1 ve 2 arasında TSH için cut-off değeri 1,5 μIU/L

olarak bulundu. Lobektomi öncesi TSH düzeyi >1,5 μIU/L olan hastalarda lobektomi sonrası

hipotiroidi gelişme oranı anlamlı olarak yüksek bulundu(%60 vs %35;p=0,003).

Sonuç

Lobektomiyi takiben hipotiroidi gelişimini etkileyen parametreler olarak lobektomi öncesi TSH,

bakiye tiroid dokusu hacmi ve yüzdesi ve doku yüzde düşüş oranı saptanmıştır. Lobektomi sonrası

hipotiroidi gelişimini etkileyen en önemli faktör ise lobektomi öncesi TSH değerinin1,5 μIU/L ve

altında saptanmasıdır.