Balık Yetiştiriciliğinde Bitkilerin Bağışıklık ve Büyüme Uyarıcı Olarak Kullanım Potansiyeli


SARI A. B.

I.Uluslararası VI.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

THE POTENTIAL USE OF PLANTS AS IMMUNOSTIMULANTS AND GROWTH PROMETER IN FISH FARMING

Ataman Bilge SARI

Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, 34320 Avcilar, Istanbul, Turkey

                                           

The overuse use of chemicals in the treatment of infective diseases of fish has been shown to carry potential risks such as environmental problems, residual accumulation in tissues, resistance to antibiotics, and reduction of the efficiency. These problems have led some researchers and fish farmers to consider alternative natural resources from plants that would minimize environmental harm while allowing increased aquaculture production.

Main problems of aquaculture are high stock density and consequently, the decrease in water quality, increased risk of stress and infection. The physical, biological, and chemical changes of the environmental factors in aquatic organisms decrease the growth rate and increase the risk of disease occurrence compared to other species. Despite effective treatment, diseases cause mass deaths and economic losses after they occur. Because of the difficulties in treatment, prophylactic methods like vaccination or immunostimulants have gained importance in the protection of fish health. It has been shown that the use of immunostimulants can be an effective tool for increasing the resistance of fish against disease.

Plant-derived immunostimulants have been reported to stimulate non-specific immune mechanisms also have additional effects, such as appetite-stimulating effects, increasing feed intake and live weight. Antibacterial, antifungal, antiviral, antistress properties have been reported due to phenolic compounds, alkaloids, flavonoids, terpenoids and saponins they contain.

This presentation aims to review the promising results of studies investigating the effects of medicinal plants on the immune system and growth of  fish and to provide up-to-date information on medicinal plants, plant extracts, application methods and the mode of action on the non-specific immune system of fish.

Keywords: Growth stimulant, immunostimulant, medicinal plants, aquaculture, fish

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİLERİN

BAĞIŞIKLIK VE BÜYÜME UYARICI OLARAK KULLANIM POTANSİYELİ

 Ataman Bilge SARI

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 34320 Avcılar, İstanbul, Türkiye

 

Balıklarda görülen enfektif hastalıklarının tedavisinde kimyasalların aşırı kullanılmasının çevre sorunları, dokularda kalıntı birikimi, antibiyotiklere direnç ve etkinlik azalması gibi potansiyel riskleri taşıdığı ortaya konulmuştur. Bu problemler, araştırmacıların ve balık üreticilerinin, kültür balıkçılığı üretiminin artmasına izin verirken çevresel zararı en aza indirecek bitkilerden elde edilen alternatif doğal kaynakları dikkate almalarına neden olmuştur.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel problemlerinden biri; yüksek stok yoğunluğu ve bunun sonucunda su kalitesindeki düşüş, stres ve enfeksiyon riskinin artmasıdır. Suda yaşıyan canlılarda içinde bulundaki çevresel faktörlerin fiziksel, biyolojik ve kimyasal değişimi büyümede gerilemeyi ve hastalıkların meydana gelme riskini diğer türlere kıyasla artırmaktadır.  Etkin bir tedaviye rağmen hastalıklar, ortaya çıktıktan sonra toplu ölümlere ve ekonomik kayıplara yol açar. Mevcut tedavi zorlukları nedeniyle aşılama veya bağışıklık uyarıcılar gibi önleyici tedavi yöntemleri balık sağlığının korunmasında önem kazanmıştır.Önleyici tedavi yöntemleri içerisinde bağışıklık uyarıcıların kullanımının, balıkların hastalıklara karşı direnci arttırmada etkili bir araç olabileceği gösterilmiştir.

Bitkisel kaynaklı bağışıklık uyarıcıları, tıbbi spesifik olmayan bağışıklık mekanizmalarını uyardığı gibi iştah uyarıcı etki göstererek yem tüketimini  ve canlı ağırlığı artırması gibi ek etkileri olduğu bildirilmiştir. İçerdikleri fenolik bileşikler, alkaloitler, flavonoidler, terpenoidler ve saponin gibi maddeler nedeniyle antibakteriyel , antifungal, antiviral, antistres özelliklerinin de bulunduğu rapor edilmiştir.

Bu sunumun amacı balıklarda tıbbi bitkilerin bağışıklık sistemi ve büyüme üzerine etkilerini araştırılan çalışmaların umut verici sonuclarını gözden geçirmek ve tıbbi bitkiler, bitki özütleri, uygulama yöntemleri ve balıklara spesifik olmayan bağışıklık sistemi üzerindeki etki şekli hakkında güncel bilgi vermektir.

Anahtar kelimeler: Büyüme uyarıcı, immunostimulant, tıbbi bitkiler, su ürünleri, balık