Comparison of the performance of the systemic lupus erythematosus classification criteria (1997, 2012, 2019) in single-center cohort patients: What did the 2019 ACR/EULAR criteria provide?


Creative Commons License

Torun E. S., Bektaş E., Kemik F., Bektaş M., Çetin Ç., Yalçınkaya Y., ...More

Ulusal Romatoloji 2021, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2021, vol.1, pp.20-21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-21
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: 1997 ACR, 2012 SLICC ve 2019 EULAR/ACR sınıflandırma kriterlerinin  duyarlılık  ve  özgüllükleri  farklı  popülasyonlarda ve  farklı  klinik  koşullarda  değişkenlik  gösterebilmektedir. Çalışmamızın amacı, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında sınıflandırma  kriterinin  performanslarını  karşılaştırmaktır. Yöntem:  SLE  hastalarının  ve  kontrol  grubunun  tıbbi  kayıtları incelenmiş  ve  hastaların  sınıflandırma  kriterlerini  doldurup doldurmadıkları  araştırılmıştır.  Klinik  tanı  (en  az  6  aylık  takip süresi  ile  beraber)  altın  standart  olarak  kabul  edilmiştir.  ANA pozitif  SLE  hastalarında  ve  kontrollerde  alt  grup  analizi  yapılmıştır. 2012  SLICC  ve  2019  EULAR/ACR  kriterlerini  karşılamayan  SLE hastaları  ve  her  iki  kriteri  de  karşılayan  kontrol  hastaları  ayrıca incelenmiştir. Bulgular:  Toplam  392  SLE  hastası  ve  294  kontrol  hastası  (48 farklılaşmamış  bağ  dokusu  hastalığı,  51  Sjögren  hastalığı,  43 idiyopatik  enflamatuvar  miyopati,  50  sistemik  skleroz,  52  primer antifosfolipid  sendromu,  15  romatoid  artrit,  15  psöriatik  artrit  ve 20  ANCA  ilişkili  vaskülit)  çalışmaya  dahil  edilmiştir.  Tablo  1,  üç sınıflama  kriterinin  duyarlılık,  özgüllük,  pozitif  ve  negatif  prediktif değerlerini  göstermektedir.  Tablo  2,  üç  sınıflama  kriterinin  yalnızca ANA  pozitif  SLE  hastaları  ve  kontrollerdeki  performansını  ortaya koymaktadır.  SLE  tanısı  ile  izlenmekte  olan  11  hasta  2012  SLICC ve  2019  EULAR/ACR  kriterlerini  karşılamamaktadır.  Dokuz Sjögren  sendromu,  5  antifosfolipid  sendromu,  bir  dermatomiyozit ve  bir  sistemik  skleroz  hastası  ise  her  iki  sınıflandırma  kriterini  de Sonuç: SLE kohortumuzda her üç kriter seti de yeterli özgüllüğe sahip olmakla birlikte 1997 ACR kriterlerinin duyarlılığı ve negatif prediktif değeri yetersizdir. Klinik olarak SLE tanısı düşünülen bazı olgular yeterli sayıda kriteri karşılamadığı için 2012 SLICC ve 2019 EULAR/ACR kriterleri tarafından SLE olarak sınıflandırılamamıştır. En çok Sjögren hastalığı ve antifosfolipid sendromu tanılı hastalar 2012 SLICC ve 2019 EULAR/ACR kriterleri tarafından SLE olarak sınıflandırılmaktadır. 2019 EULAR/ACR ve 2012 SLICC kriterlerinin performansı birbiriyle karşılaştırılabilir düzeydedir, ancak yalnızca ANA pozitif hastalar ve kontroller değerlendirmeye alındığında her iki kriter setinin özgüllüğü %90’ın altına düşmektedir.