Minimal invaziv cerrahi uygulanan kist hidatik hastalarında PGAA (Perforator - Grinder – Aspirator – Apparatus) kullanımı ve 20 hastalık tecrübemiz.


Creative Commons License

SORMAZ İ. C., ÖZGÜR İ., YÜKSEL S., SOYTAŞ Y., AVTAN L.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Kist hidatik hastalığının radikal cerrahi tedavisinde minimal invaziv girişimler uygulanabilir ve

efektif olmasına rağmen, laparoskopik yaklaşım nüks riski ve cerrahi sırasında peritoneal boşluğa saçılma

korkusu nedeni ile yaygın şekilde kabul görmemektedir. Bu çalışmada merkezimizde geliştirdiğimiz ve

kullanılmakta olan PGAA (Perforator - Grinder – Aspirator – Apparatus) ‘nın 20 vakadan oluşan kist

hidatik hastalarındaki kullanım tecrübemizi ve cihazın çalışma prensiplerini ile ameliyat tekniğini

paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve YÖNTEMLER: Ocak 2010 ile Aralık 2015 arasında kist hidatik tanısı ile PGAA eşliğinde

laparoskopik cerrahi uygulanmış olan 20 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm

hastalara ultrasonografi (US) ile tanı konuldu ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile kistin anatomik yerleşimi

ve cerrahi erişimi ile diğer kistlerle olan ilişkisi değerlendirildi. Ameliyat öncesi tüm hastalar en az 10 gün

süre ile 10 mg/kg/gün dozunda albendazol kullandı ve cerrahi antibiyoprofikalsi 1gr ampisilin/sulbaktam

ile yapıldı.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 43,3 ± 13.56 olup, kadın/erkek oranı 13/7 idi. Onaltı hastada tek

bir kist izlenirken, 4 hastada 2 adet kist saptandı. Tespit edilen 24 kistin 14’ü evre III, 6’sı evre IV ve 4’ü

evre II idi. Cerrahi prosedür olarak 14 kiste unroofing ve drenaj, 4 kiste unroofing, drenaj ve omentopeksi

ile 6 kiste basit drenaj uygulandı. Ameliyat sonunda oluşan potansiyel boşlukların içerisine dren

yerleştirilerek negatif basınç ile drenaj sağlandı. Hastalarda, küçük safra yolu yaralanması, kavite

enfeksiyonu, kavite enfeksiyonu ve safra yolu fistülü ile trokar giriş yeri fıtığı olmak üzere dört

komplikasyon gelişti. Hastanede ortalama kalış süresi 5,1 ( 3 - 20 ) gün olarak hesaplandı. Ortalama takip

süresi 42 ± 19 ( 12 - 72 ) aydır.

SONUÇ: PGAA’nın kullanımının artması ile kist hidatik olgularında laparoskopik ameliyat oranının

artacağına ve dahi iyi sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz.