READING CULTURAL REGIONS AND CULTURAL LANDSCAPE THROUGH SINGS


Creative Commons License

KAHRAMAN M., KAZEL E.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.1, pp.160-184, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One of the fields of study in geography is the subject of cultural landscape, which has attracted attention in recent years. Concrete and intangible cultural elements are effective on the geographical landscape. One of these elements that affect the cultural landscape is written language. The reflection of the language on the cultural landscape is usually prominent in businesses, institutions and organizations. In this study, answers to questions such as whether popular cultural venues can be identified through the names of businesses and institutions in the space and to what extent the migrations to any area affect the names of businesses and institutions in the space have been sought. In the study, the names of more than 20,000 businesses and institutions in Esenyurt district were examined and grouped. As a result of the study, it was concluded that the names of businesses and institutions are suitable for use in cultural geography studies, and popular culture regions can be determined by looking at the names. In addition, it has been proven that the names used by businesses and institutions are related with migration.
Coğrafyadaki inceleme alanlarından birisi de son yıllarda ilgi çeken kültürel peyzaj konusudur. Kültürün bileşenlerinden olan somut ve soyut kültür öğeleri coğrafi peyzaj üzerinde etkili olmaktadır. Kültürel peyzaj üzerinde etkili olan bu öğelerden birisi de yazı dilidir. Dilin kültürel peyzaj üzerindeki yansıması genellikle işletme, kurum ve kuruluşlarda öne çıkmaktadır. Bu çalışmada mekândaki işletme ve kurumların isimleri üzerinden popüler kültür mekânlarının tespit edilip edilemeyeceği ve herhangi bir sahaya yapılan göçlerin mekândaki işletme ve kurum isimlerini ne derecede etkilediği gibi soruların cevapları aranmıştır. Esenyurt, şehrin merkezi lokasyonlarına ulaşımın sağlandığı ana yol aksları üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca satılık veya kiralık konutların çevresine göre nispeten daha uygun fiyatlı olması nüfusu kendisine çeken bir yerleşme olmasına zemin hazırlamıştır. Böylece Esenyurt’a olan göç artmış ve bu durum kültürel peyzaj üzerinde etkili olmuştur. Çalışmada Esenyurt ilçesinde bulunan 20. 000’in üzerinde işletme ve kurumun isimleri incelenmiş ve gruplandırılmıştır. Çalışma sonucunda işletme ve kurumların isimlerinin kültürel coğrafya çalışmalarında kullanılmaya uygun olduğu, isimlere bakılarak popüler kültür bölgelerinin belirlenebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca göç ile birlikte işletme ve kurumların kullandıkları isimlerin birbiriyle bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır.