Huzurevinde yaşayan geriatrik olgularda diyabetin depresyon ve sağlık durumuna etkisi; pilot çalışma


KAYA MUTLU E. , Zenginler Y., TARAKCI E. , RAZAK ÖZDİNÇLER A.

I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, İzmir, Türkiye

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

 

HUZUREVİNDE YAŞAYAN GERİATRİK OLGULARDA DİYABETİN DEPRESYON VE SAĞLIK DURUMUNA ETKİSİ; PİLOT ÇALIŞMA

Ebru Kaya Mutlu1, Yonca Zenginler2, Ela Tarakcı1, Arzu Razak Özdinçler1

1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Amaç: Diyabet, her yıl dünyada milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızın amacı; huzurevinde yaşayan geriatriklerde diyabet varlığını incelemek ve diyabetin depresyon ve sağlık durumu üzerine etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir huzurevinde yaşayan 65 yaş üstü kognitif problemi olmayan toplam 84 geriatrik olgu dahil edildi. Geriatriklerin huzurevindeki dosyaları incelenerek diyabet varlığı araştırıldı. Olguların yaş, eğitim durumları, huzur evinde kalma süresi gibi demografik bilgileri kaydedildi. Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği Kısa Form (GDÖ) çalışmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle sorgulandı.

Bulgular: Çalışmaya katılan geriatriklerin yaş ortalamaları diyabeti olan (n=26) ve olmayan gruplarda (n=58) sırasıyla 72.35±7.07 ve 73.76±6.32 yıl idi. Eğitim durumları sorgulandığında diyabetli grubun %42.3’ünün ilkolkul mezunu olduğu ve yalnızca %3.8’inin yüksekokul mezunu olduğu saptandı. Diyabetli grupta huzuevinde kalış süreleri ortalama 1.12±1,36 yıl, GDÖ puan ortalamaları 5.12±3.53 ve NSP total ortalamaları 26.67±26.85 idi. Gruplar arasında NSP total (p=0.04) ve NSP’nin alt bölümlerinden olan fiziksel aktivite (p=0.001) ile emosyonel reaksiyonlarda (p=0.04) diyabetli grup aleyhine anlamlı farlılık bulundu. GDÖ sonuçlarında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.38).

Tartışma: Çalışmamızın en önemli bulgusu diyabetin sağlık profili üzerine olan negatif etkisidir. Daha da çarpıcı olan NHP’nin alt bölümlerinden fiziksel aktivite ve emosyonel durumun etkilenmiş olmasıdır. Yaşla artan inaktivite düzeyi ile birlikte ortaya çıkan diyabet varlığı beraberinde depresyon gibi birçok probleme yol açabilir. Bu nedenle özellikle diyabeti olan geriatriklerin spesifik egzersizlerle birlikte fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diabet, geriatri, huzurevi, sağlık profili, depresyon

 

EFFECT OF DIABETES ON DEPRESSION AND HEALTH STATUS FOR GERIATRIC CASES IN NURSING HOME; PILOT STUDY

Ebru Kaya Mutlu1, Yonca Zenginler2, Ela Tarakcı1, Arzu Razak Özdinçler1

¹ Istanbul University, Faculty of Health Sciences, Division of Physiotherapy and

Rehabilitation, Istanbul,Turkey

2Istanbul University, Institute of Health Sciences

 

Objective: Diabetes is an important health problem which affecting millions of people around the world each year. The aim of our study is to examine the presence of diabetes in geriatrics living in nursing homes and investigate the effect of diabetes on depression and health status.

Material and Method: 84 geriatric patients who are 65 years and over without cognitive problems, living in a nursing home connected to Istanbul Provincial Directorate of Social Services were included to the study. The presence of diabetes was searched by examining the files of geriatrics in nursing home. Demographic features of the participants such as age, educational status and duration of the stay in nursing home were recorded. Investigators questioned Nottingham Health Profile (NHP) and short form of the Geriatric Depression Scale (GDS) by face-to-face interview method.

Results: Mean age of diabetes group(n=26) and non-groups(n=58), respectively, were 72.35±7.07 and 73.76±6.32 years. When educational status of participants ,%42.3 primary school, only %3.8 college graduates, were determined. In diabetic group, mean duration of stay in nursing home was 1.12±1,36 years, mean of GDS scores were 5.12±3.53 and mean of NSP total scores were 26.67±26.85. Total NSP between the groups (p=0.04) and lower parts of NSP physical activity (p=0.001) and emotional reactions (p = 0.04) with diabetes It was found significant difference against the diabetic group for NSP total score(p=0.04)physical activity score(p=0.001)and emotional reactions score(p=0.04). It was found no significant difference for GDS results between groups(p=0.38).

Discussion: The most important finding of our study was the negative effect of diabetes on the health profile. Even more remarkable is that physical activity and emotional state of NHP parts have been affected. With increasing age, the resulting level of inactivity, with the presence of diabetes can lead to many problems such as depression. Therefore, we think it is important that physical activity must be increased by spesific exercises especially in elderly with diabetes.

Key Words: diabetes, geriatric, nursing home, health profile, depression