KRONİK ÜVEİT TEDAVİSİNDE PEGİNTERFERON ALFA-2A


Aksu Ceylan N., Oray M., Tuğal Tutkun İ.

TOD 56. ULUSAL KONGRES,, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.88

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Kronik üveit tedavisinde peginterferon alfa-2a(P-IFN) kullanılan hastaların tedaviye cevaplarını ve tedavinin yan etkilerini değerlendirmek

 

GEREÇ VE YÖNTEM: Hastaların demografik verileri, tedavi süresi, tedavi öncesi ve sonrası tam oftalmolojik muayene bulguları, optik koherens tomografi(OKT) ile kistoid makula ödemi(KMÖ) varlığı ve tedaviye cevabı, tedavinin yan etkileri retrospektif olarak incelendi.

 

BULGULAR: On hastanın(7E,3K) ortalama yaşı 38±16,4 yıl idi.Hastaların 5'inde intermediyer üveit,3'ünde Behçet,2'sinde retinal vaskülit tanısı mevcuttu.6 hastada dirençli KMÖ, 2 hastada fundus floroesin anjiyografide(FFA) kaçak,2 hastada interferon alfa-2a ile sağlanan remisyonun korunması için P-IFN tedavisi başlandı ve ortalama 7,5±5,4 ay süre ile tedaviye devam edildi. Tedavi başlangıç dozu 8 hastada 180mcg/hafta,1 hastada 180 mcg/2 hafta, 1 hastada 135mcg/hafta idi. Tedavi öncesi ortalama santral makula kalınlığı(SMK) 331,1±98,8m, tedavi sonrası ortalama SMK 282,8±69,6m idi(p=0.046). Sadece KMÖ olan 7 göz değerlendirildiğinde tedavi öncesi ortalama SMK'nın 436,3±92,6m'dan tedavi sonrası 297,9±112,8m'a gerilediği saptandı(p=0.043). P-IFN ile KMÖ'nün 3 hastada(4 gözde) tamamen gerilediği, 2 hastada azaldığı ve 1 hastada persiste ettiği görüldü. P-IFN ile 3 hastada karaciğer fonksiyon testlerinde(KCFT) yükselme, 1 hastada TSH düşüklüğü,iştahsızlık ve kilo kaybı, 1 hastada kaşıntı yan etkileri gözlendi. P-IFN tedavisi; 4 hastada yan etkiler, 1 hastada yan etki ve KMÖ'de kısmi düzelme, 1 hastada persiste eden KMÖ ve 1 hastada FFA'da remisyon nedeniyle sonlandırıldı.

 

SONUÇ: P-IFN; özellikle dirençli KMÖ'nün eşlik ettiği kronik üveitlerde, anti-TNF tedavi kullanılamayan olgularda, günümüzde mevcut olmayan interferon alfa-2a yerine tercih edilebilecek bir tedavi seçeneğidir.Fakat, P-IFN ile görülebilen yan etkiler tedavinin devamlılığında kısıtlayıcı olabilir.