Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevirmen Müdahaleleri


İKİZ F.

II. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırklareli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79

Abstract

The Interventions of the Translator in Translated Children’s Literature

Along with the acceptance of children's literature as an independent discipline, the translation of the literary works written in this field has opened the door to a new field of study for Translation Studies. Moreover, the translations of children’s literature have both accelerated the theoretical studies carried out in translation studies and contributed to the development of children’s literature in the target culture. However, the asymmetric relationship inherent in children's literature makes the translation of children's literature into a more difficult task than the translation of adult literature. Translation of children's literature, which is in a more specific position than adult literature, intrinsically requires different translation strategies. This study aims to analyze three different translations of the novel “Little Women” which is one of the important works of children's literature, in terms of the translator’s decisions and interventions. In the first part of the study, an analysis of the novel “Little Women” will be made through the life, works and authorship of American writer Louisa May Alcott. In the second part, the methods and strategies used in the translation of children's literature works, especially Göte Klinberg’s “cultural context adaptation” strategy, will be discussed in detail. In the third part of the study, translator’s decisions and interventions will be presented with examples taken from the target texts in Turkish. In the final section, the decisions and interventions of the translator will be evaluated within the scope of the theoretical framework of this study.

 

Key words: Little Women, translation of children’s literature, translator’s intervention, adaptation.

Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevirmen Müdahaleleri

 

Çocuk edebiyatının ayrı bir disiplin olarak kabul görmesiyle birlikte bu alanda yazılan eserlerin farklı dillere çevrilmesi çeviribilime yeni bir araştırma alanının kapısını açmıştır.  Dahası bu alanda yapılan çeviriler hem çeviribilim alanında yürütülen kuramsal çalışmalara bir ivme kazandırmış hem de erek kültürde çocuk yazınını dizgesinin oluşmasına katkı sağlamıştır.  Bununla birlikte çocuk edebiyatının doğasında var olan asimetrik ilişki çocuk yazını çevirisini yetişkin edebiyatı çevirisine göre daha zor bir uğraşa dönüştürmektedir. Yetişkin edebiyatına göre daha özel bir konumda olan çeviri çocuk edebiyatı doğası gereği farklı çeviri stratejileri gerektirir. Bu çalışmanın amacı, çocuk edebiyatı klasikleri arasında önemli bir yeri olan “Little Women” isimli eserin Türkçeye yapılan üç farklı çevirisini çevirmen kararları ve müdahaleleri açısından irdelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde ABD’li yazar Louisa May Alcott’ın hayatı, eserleri ve yazarlığı üzerinden “Küçük Kadınlar” romanın bir çözümlemesi yapılacaktır. İkinci bölümde çocuk edebiyatı eserlerinin çevirisinde kullanılan yöntemlere yer verilecek ve bu çalışmanın yöntemini oluşturan Göte Klinberg’in “kültürel bağlam uyarlaması” stratejisi ele alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise “Küçük Kadınlar” eserinin Türkçeye yapılmış üç farklı çevirisinde çevirmen kararları ve müdahaleleri erek metinlerden örneklerle tartışmaya sunulacaktır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgulardan yola çıkarak çevirmen kararları ve metne müdahaleleri çalışmanın kuramsal yöntemi ekseninde değerlendirilecektir.

 

Anahtar kelimeler: Küçük Kadınlar, çocuk edebiyatı çevirisi, çevirmen müdahalesi, uyarlama.