Role of The Neuronal Auto-antibodies in Idiopathic Intracranial Hypertension


Karaaslan Z., Küçükali C. İ.

6. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2023, pp.69-75

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69-75
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a disease that progresses with increased intracranial pressure and its etiology has not been fully elucidated. Observation of oligoclonal bands (OCD) in the cerebrospinal fluid (CSF), increased cytokine level and detection of glial antibodies in IIH cases suggested that an autoimmune etiology may have a role in the pathogenesis. In this study, it was aimed to detect antibodies that may have developed against neuronal surface antigens in IIH cases.

 

Methods: Thirty-one IIH cases and 20 healthy controls were included in the study. The sera of the cases were screened for the presence of antibodies showing reactivity against neuronal surface antigens by indirect immunofluorescence method in primary rat neuron culture. Antigen-antibody complexes were precipitated by immunoprecipitation to detect possible target antigens, and antigens were identified by liquid chromatography/mass spectrometry.

 

Results: Reactivity to neuronal surface antigens was observed in the serum of 3 patients with IIH. As a result of liquid chromatography/mass spectrometry examination and analysis, the alpha3 subunit of sodium/potassium ATPase (ATP1A3) was determined as a possible target antigen.

 

Conclusion: This study provides preliminary data on the presence of antibodies to ATP1A3, a physiologically important protein, in at least some of the IIH cases. Further studies are needed to validate these results and investigate their pathogenic properties.

Genel bilgi: İdyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) intrakraniyal basınç artışı ile seyreden ve etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış bir hastalıktır. İİH olgularında beyin omurilik sıvısında (BOS) oligoklonal bantların (OKB) izlenmesi, artmış sitokin düzeyi ve glial antikorların saptanması otoimmün bir etiyolojinin patogenezde rolü olabileceğini düşündürmüştür. Bu çalışmada İİH olgularında nöronal yüzey antijenlerine karşı gelişmiş olabilecek antikorların saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 31 İİH olgusu ve 20 sağlıklı kontrol dahil edildi. Olguların serumları, nöronal yüzey antijenlerine akrşı reaktivite gösteren antikorların varlığı açısından primer sıçan nöron kültüründe indirekt immunfloresan yöntemi ile tarandı. Olası hedef antijenlerin tespiti için immunopresipitasyon ile antijen-antikor kompleksleri çöktürüldü ve likit kromatografisi/kütle spektrometre ile antijenler tanımlandı.

 

Sonuçlar: İİH olgularının 3 tanesinin serumunda nöronal yüzey antijenlerine karşı reaktivite izlendi. Likit kromatografisi/kütle spektrometre incelemesi ve analizleri sonucunda sodyum/ potasyum ATPaz’ın alfa3 subuniti (ATP1A3) olası hedef antijen olarak belirlendi.

 

Çıkarım: Bu çalışma İİH olgularının en azından bir kısmında fizyolojik olarak önemli bir protein olan ATP1A3’e karşı antikorların varlığına dair bir ön veri sunmaktadır. Bu antikorların validasyonu ve patojenik özelliklerinin araştırılması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.