Klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarinda kolistin, polimiksin b ve tigesiklinin invitro etkinliği


ÖKSÜZ L., GÜRLER N.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.42, no.1, pp.32-38, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.32-38
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Acinetobacter baumannii strains are widely distributed
in the nature and can survive a long period on hard surfaces. Most of them have the ability to acquire resistance to different classes of antibiotic and such strains are defined as multi-drug resistant A. baumannii (MDRAB) which exhibit limited treatment options. MDRAB strains have been reported increasingly during the last decade. In this study, in vitro activities
of 75 MDRAB strains isolated from various clinical samples in the last four years were evaluated against various antibiotics, including colistin, polymyxin B and tygecycline.
Materials and Methods: Identification of the strains was perfomed
by automated systems. Antibiotic susceptibility tests were evaluated according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria, except for tigecycline. Minimal Inhibitory Concentration (MIC) values for tigecycline were interpreted according to Food and Drug Administration (FDA) criteria.
Results: All of the strains were identified as MDRAB. According to antibiotic susceptibility testing, all strains were found to be resistant to at least three antibiotic classes and 95% of them were resistant to at least one of the carbapenems. All strains were susceptible to colistin and polimyxin B. Sixty percent of the strains were found to be resistant to ampicillin-sulbactam, amikacin, imipenem triplet. Three of all strains were susceptible
to either imipenem or meropenem, four of them were susceptible to both of them and the rest (91%) were resistant to carbapenems. Forty six (61%) of the strains were susceptible to tigecyclin, 27 (36%) were moderately susceptible, and two (3%) were resistant. Among the carbapenem resistant strains 38% were found to be resistant or moderately susceptible to tigecycline. MIC50 and MIC90 values for colistin, polimyxin B and tigecycline were found to be 0.19-0.50μg/ml, 0.38-0.50μg/m, and 2-3μg/ml, respectively.
Conclusion: It was found that colistin and polimyxin B had better in vitro activity than tigecyclin in MDRAB strains. Emergence of resistance to tigecycline among MDRAB strains seems to be a major concern about the increasing resistance problem that might develop in the future.
Amaç: Acinetobacter baumannii doğada yaygın olarak bulunmakta
ve sert yüzeylerde uzun süre yaşamını sürdürebilmektedir.
Farklı antibiyotik sınıflarına direnç kazanma yeteneğine sahip olup, bu özellik çoğul direnç olarak tanımlanır ve tedavi seçeneklerini kısıtlar. Son 10 yıldır çoğul dirençli A. baumannii
(MDRAB) suşları artan şekilde bildirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada da, son dört yılda çeşitli klinik örneklerden izole edilen 75 MDRAB suşunun kolistin, polimiksin B ve tigesiklini kapsayan çeşitli antibiyotiklere in vitro aktiviteleri değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Suşların tanımlanması otomatik sistemlerle yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık deneyleri kolistin, polimiksin B ve tigesiklin için Etest, diğer antibiyotikler için disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tigesiklin için MİK değerlerini yorumlamada
Food and Drugs Administration (FDA) kriterleri, diğer antibiyotikler için Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) kriterleri esas alınmıştır.
Bulgular: Suşların tamamı MDRAB olarak tanımlanmış ve tamamı en az üç antibiyotik sınıfına dirençli, %95’i de en az bir karbapeneme dirençli olarak bulunmuştur. Tüm suşlar kolistin ve polimiksin B’ye duyarlı bulunmuştur. Suşların %60’ı ampisilin-sulbaktam, amikasin, imipenem üçlüsüne dirençli bulunmuştur. Suşların üçü imipenem ve meropenemden
yalnızca birine duyarlı, dördü her ikisine de duyarlı ve kalanı (%91) ise her iki karbapeneme de dirençli bulunmuştur. Suşların 46’sı (%61) tigesikline duyarlı, 27’si (%36) orta duyarlı ve ikisi (%3) dirençli bulunmuştur. Karbapenemlere dirençli suşların %38’i tigesikline dirençli veya orta duyarlı bulunmuştur. Kolistin, polimiksin B ve tigesiklin için MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 0.19-0.50μg/ml; 0.38-0.50μg/ml; 2-3μg/ml olarak bulunmuştur.
Sonuç: MDRAB suşlarında kolistin ve polimiksin B’nin, tigesikline
göre daha iyi in vitro aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır.
Tigesikline direncin görülmeye başlanması, gelecekte direncin artacağı endişesini ortaya çıkarmaktadır.