Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları ile Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması


KAZAN H., Ergülen A.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.S1, pp.670-689, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rapidly emerging developments in the field of education has affected the universities which take primary role among educational institutions, has competitively revealed the need of giving more importance to education in the universities and need of investing for it. The true reason of successes which is gained by education is utilizing the education effectively and efficiently. Education provides conventionally economic, social and cultural development together with individual development. In this study, a survey is conducted among the students in Niğde University, in order to measure their satisfaction with the service quality, including the method of selection of population and the sampling, the research hypothesis (hypotheses that examine the relationship between demographic variables, hypotheses related to student satisfaction, hypotheses related to relationship between some certain demographic variables and service quality, physical characteristics, academics and applied programs).In addition, the data acquisition method and statistical methods to analyze the data are used. Service quality perceptions and satisfaction level of the students studying at the University of Niğde, measured, compared and in addition the size of service quality and relationships between the quality of service and other variables are revealed. In the study, a survey is conducted by using Likert-5 scale in order to measure satisfaction with the quality of service of the 400 students who are currently being educated in the faculties, junior colleges and vocational schools within the University of Niğde, forming the sample of the survey and the data is analyzed by SPSS software package. 

Eğitim alanında hızla ortaya çıkan gelişmeler eğitim kurumlarının başında yer alan üniversiteleri de etkilemiş olup, üniversitede verilen eğitime daha fazla önem vermek ve buna yönelik olarak yatırım yapma ihtiyacı rekabetsel olarak ortaya çıkmıştır. Eğitimle kazanılan başarıların altındaki gerçek neden, eğitimin etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır. Eğitim bireysel gelişimiyle birlikte toplumsal olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi de sağlamaktadır. Bu çalışmada, Niğde üniversitesindeki öğrencilerin, hizmet kalitesinden duydukları memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik olarak yapılan anket çalışması, bu araştırmanın yönteminde ana kütle ve örneklem seçimi, araştırma hipotezleri (demografik değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen hipotezler, öğrenci memnuniyetiyle ilgili hipotezler, bazı demografik değişkenlerin memnuniyet, hizmet kalitesi, fiziksel özellikler, akademik personel ve uygulanan programlar arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezler ile memnuniyet, hizmet kalitesi, fiziksel özellikler, akademik personel ve uygulanan programlar arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezler) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, veri toplama yöntemi ve bu verilerin analizinde istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Niğde Üniversitesinde okuyan öğrencilere yönelik, hizmet kalitesi algıları ile memnuniyet düzeylerinin ölçülüp karşılaştırılması ve bununla birlikte Niğde Üniversitesinin hizmet kalitesi boyutları ve diğer değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada, Niğde Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitimini sürdürmekte olan ve araştırmanın örneklemini oluşturan 400 öğrencisi üzerinde hizmet kalitesinden duydukları memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik olarak yapılan anket çalışması, 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmış ve öğrencilerin memnuniyetleri, SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.