Fakoemülsifikasyon Ve Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Parametrelerindeki Değişiklikleri Değerlendirmek


Creative Commons License

Ashrafi T., Altınkurt E., Avcı Ö.

TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

[PS-0179]

Fakoemülsifikasyon Ve Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Parametrelerindeki Değişiklikleri Değerlendirmek

Tohid Ashrafi, Emre Altınkurt, Özkan Avcı
İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Fakoemülsifikasyon ve arka kamara intraoküler lens (AKGİL) implantasyon cerrahisi uygulanan gözlerde, operasyon sonrası ön kamara parametrelerindeki değişimleri Pentacam cihazı ile değerlendirmek

METHOD: Katarakt tanısı nedeni ile Fakoemülsifikasyon ve AKGİL implantasyonu yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay ve 3. aylarda hastalara pentacam cihazı ile çekim yapıldı ve Ön Kamara Derinliği (ÖKD), Ön Kamara Açısı (ÖKA), Ön Kamara Volümü (ÖKV) ve Santral Kornea Kalınlığı (SKK) değerleri analiz edildi. Glokom tanısı olan ve intraoperatif komplikasyon gelişen vakalar çalışmadan dışlandı.

SONUÇLAR: Çalışmaya Dahil edilen 89 hastanın 45 i erkek ( %50.6), 44 ü kadındı (%49.4). Hastaların ortalama yaşı 65.13±11 (23,89) idi. Ortalama ÖKD preoperatif değere göre postoperatif 1.hafta, 1.ay, 3.ay belirgin şekilde artmıştı ( 2.45, 4.05, 4.11, 4.13 sırasıyla). Ortalama ÖKA açısı preoperatif değere göre postoperatif 1.hafta, 1.ay, 3.ay belirgin şekilde yüksek bulundu (28, 40.3, 41, 41.2 sırasıyla). ÖKV preoperatif değere göre postoperatif 1.hafta, 1.ay, 3.ay daha yüksekti. (122,172,176,180 sırasıyla). Preoperatif değerler ile postoperatif değerler arasında anlamlı fark vardı. ( p<0.001) Fakat postoperatif 1. hafta, 1. ay, 3. ay kontrollerindeki ÖKD, ÖKA ve ÖKV değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Hastaların ortalama SKK preoperatif ve postoperatif 1.hafta, 1.ay, 3.ay sırasıyla 549, 580,556,553 mikrondu. Postoperatif 1. haftada kornea kalınlığı belirgin şekilde arttığı ve postoperatif 1. ve 3. ayda preoperatif değerlerlere geri döndüğü görüldü ve bu fark istatiksel olarak anlamlıydı. ( p< 0.005)

TARTIŞMA: Bizim çalışmamız literatür ile uyumlu bulunmuştur. Nadir birkaç çalışmada hastalar 1 yıla kadar takip edilmiş ve postoperatif 3. aya göre 1. yıl değerleri preoperatif değerlere daha yakın bulunmuştur. Fakat bizim çalışmamızın 3. ay sonuçları diğer çalışmalarla benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Katarakt cerrahisi, Ön kamara Parametreleri, Pentacam