Pilonidal sinüs hastalığında antibiyotik kaplı sütürlerin etkinliği: klinik, prospektif, randomize çalışma


Karip A. B. , Çelik K., İşcan A. Y. , Aras O., Okuducu M., Ağca B., ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

AMAÇ: Pilonidal kist hastalığının mikrobiyolojik florasını ve cerrahi tedavisinde antibakteriyel sütür kullanımının etkisini ortaya koymayı amaçladık.

YÖNTEM-GEREÇLER: Ekim 2012-Mayıs 2013 arasında pilonidal sinüs hastalığı olan 127 hasta Karydakis flep tekniği ile ameliyat edildi. Hastalar randomize olarak antibiyotik profilaksisi uygulanan ve uygulanmayan olarak gruplara ayrıldı, bu gruplar da kendi içerisinde konvansiyonel sütür ve antibiyotik kaplı kullanılanlar olarak ayrıldı. Profilaksi verilmeyen hastalarda enfeksiyon oranı beklenen değerin üzerinde seyrettiğinden çalışma planı revize edildi, proflaksi verilmeyen grup sonlandırıldı, çalışmaya 106 hastayla devam edildi.

Hastaların; demografik özellikleri, kullanılan sütür materyali, hastanede yatış süreleri, kültür sonuçları kaydedildi, ameliyat sonrası dönemde hastalar birinci, ikinci haftalarda, 1., 3. ve 6. aylarda kontrole çağırıldı.

BULGULAR: Hastaların 83’ ü erkek (%78,3) ve 23’ ü (%21,7) kadındı. Ortalama yaş 25,81±6,33 yıldı. Vücut kitle indeksi 25,31±2,81 kg/m2’ ydi. Ortalama ameliyat süresi 37,42±3,73 dakikadır. Hastanede yatış süresi 1 gündür.

Çalışma grubunda 10 (%18,5) hastada 1. haftada enfeksiyon görülürken, kontrol grubunda 7 (%13,5) hastada enfeksiyon görüldü (p =0,657). 2. hafta enfeksiyon oranlarına baktığımızda: çalışma grubundaki 5 (%9,3) hastada enfeksiyon görülürken, kontrol grubundaki 10 (%19,2) hastada enfeksiyon görüldü (p =0,233). İlk haftada, çalışma grubunda 6 hastada (%11,1), kontrol grubunda 5 hastada (%9,6) yara ayrışması görüldü (p=1,000). İkinci haftada ise çalışma grubunda 10 hastada (%18,5), kontrol grubunda 8 hastada (%15,4) ayrışma saptandı (p=0,864). Toplam 2 hastada (%1,8) nüks görüldü. 2 hasta da antibiyotikli sütür grubundaydı. Ortalama takip süresi 6,31±2,09 ay olarak hesaplandı.

SONUÇ: Karydakis flep tekniği uygulanan hastalarda, kullanılan antibiyotik kaplı sütürün enfeksiyon, yara ayrışması, nüks açısından normal sütüre üstünlüğü tespit edilemedi.