Detection of Neospora caninum in aborted bovine fetuses and dam blood samples by ELISA, histopathology, immunohistochemistry and PCR in Trakya Region, Turkey.


ERDOĞAN BAMAÇ Ö. , HAKTANIR D. , ÇETİNKAYA H. , YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK G. , ARUN S. S. , GÜREL A.

4 th International VETIstanbul Group Congress, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 May 2017, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Almati
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.32

Abstract

DETECTION OF NEOSPORA CANINUM IN ABORTED BOVINE FETUSES AND DAM BLOOD SAMPLES BY ELISA, HISTOPATHOLOGY, IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND PCR IN TRAKYA REGION, TURKEY.

Erdogan Bamac O.1*, Haktanir D.1, Cetinkaya H.2, Yuzbasioglu Ozturk G.1, Arun S.S.1,  Gurel A.1

Istanbul University, Veterinary Faculty, Department of Pathology1, Istanbul University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology2

Neospora caninum is one of the most major causal agent of abortion in cattle in many countries and it has a huge economic impact. In this study, it is aimed to detect the presence of N. caninum in the aborted bovine fetuses and dam blood samples  by using diagnostic tools such as Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELİSA), histopathology, immunohistochemistry (IHC) and  Polymerase Chain Reaction (PCR) in Trakya Region, Turkey. The blood samples and the aborted fetuses of dairy cattle were collected and carried to the laboratuary with cold chain and after obtaining sera from the blood samples they were preserved at -20 C°. Following the necropsy of the fetuses, tissue sampleswere taken from the cerebrum, cerebellum, medulla spinalis, heart, liver, lung, kidney and umbilical cord and put into buffered formaldehyde solution for histological examination. In addition to this, 20 g of each organ was put into tubes of 1.5 ml for DNA extraction and PCR method and was preserved first at -80 C°and then at -20C°. Histopathological examinations revealed encephalitis in the brains of 9 fetuses (4.5%), myocarditisin the hearts of 12 fetuses (6%), pneumonia in the lungs of 26 fetuses (13%) and nephritis in the the kidneys of 4 fetuses (2%). PCR revealed positive results in the organs of 5 fetuses (2.5%). ELISA results supported PCR results however revealed higher positivity than PCR(4%). Immunohistochemistry detected infections in 5 fetuses only giving positive reactions in the brain and in the heart (2.5%).

Histopathological, serological, immunuhistochemical andPCR methods were found to be correlative and complementary.

Trakya Bölgesindeki Sığır ve Abort Olmuş Sığır Fötuslarında Neospora caninum’un ELİSA, Histopatoloji, İmmunohistokimya ve PCR Yöntemleriyle Teşhisi.

Erdogan Bamac O.1*, Haktanir D.1, Cetinkaya H.2, Yuzbasioglu Ozturk G.1, Arun S.S.1,  Gurel A.1

Neospora caninum dünyadaki birçok ülkede sığırlarda görülen abortların önemli nedenlerinden biridir ve ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Trakya Bölgesindeki sığırlarda ve abort olmuş sığır fötuslarında N. caninum’un varlığının  histopatoloji, immunohistokimya (IHC), Polymerase Chain Reaction (PCR) ve Enzyme-Linked İmmunoSorbent Assay (ELİSA) yöntemleriyle ortaya konması amaçlanmıştır. 2014-2015 tarihleri arasında Trakya Bölgesindeki süt çiftliklerinde abort yapmış 50 adet sığır tespit edilerek, bu sığırların kanları ve abort olmuş fötusları toplanmıştır. Bu örnekler soğuk zincir ile laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda kan örneklerinden serum eldesi yapıldıktan sonra ELISA testi için -20 C°’de saklanmıştır. Yapılan nekropsiler ile fötusların  organlarından (beyin, beyincik, omurilik,, kalp, karaciğer, akciğer, böbrek, göbek kordonu) doku örnekleri alınarak, histopatolojik ve immunohistokimyasal incelemeler için formaldehit solüsyonunda saklanmıştır.Ayrıca, bu organlardan 20 gr kadarı 1.5 ml’lik tüplere konularak, DNA ekstraksiyonu ve PCR metodu ile incelenmek üzere önce – 80 C°’de, ardından  -20 C°’de saklanmıştır. Yapılan histopatolojik incelemeler sonucunda toplam 50 fötustan 9’unun beyninde ensefalitis (%4.5), 12’sinin kalbinde miyokarditis (%6), 26’sının akciğerinde pnömoni (%13) ve 4’ünün böbreğinde nefritis (%2) saptanmıştır. PCR sonuçlarına göre 5 fötusa ait organlarda (beyin, beyincik, medulla spinalis, göbek kordonu, böbrek, akciğer, karaciğer ve kalp) pozitiflik (%2.5) saptanmıştır. ELİSA sonuçlarında pozitiflik daha yüksek olmakla birlikte (%4), PCR bulgularını desteklemektedir. Immunohistokimya ile 5 fötusta sadece beyin ve kalpte işaretlenme sağlanmıştır (Pozitiflik % 2.5).

Histopatoloji, seroloji, immunohistokimya ve PCR bulgularının birbirlerini destekledikleri saptanmıştır.