Gelenbevî İsmail Efendi


el-Kevserî M. Z., ALAK M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.11, pp.137-154, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

ALLAMAH GALANBAWI ISMAIL HODJA

An ideal religious scholar is such a person that he knows religious sciences very well, he is possessed of information about positive sciences in his period of time as much as possible, and at the same time he does not allow these two sciences to go beyond the bounds of each other by keeping the balance between his knowledge concerning these two fields. One of such exemplary scholars is Galanbawi Ismail Hodja, who lived in XII/XIIIth century. Both Islamic and Western worlds admired to his works dealing with grammar, rhetoric, logic, philosophy, theology, mathematics, astronomy and the appointed time, which were accepted as text-book in the high school, medresses for centuries. In this article, al-Kawthari let Galanbawi, who is among his academic chain, and Galanbawi's teacher Muftizadah Mahmad Amin Hodja know to Egyptian people and the other Islamic world, who knew his works but did not know his life sufficiently.

Key Words: Galanbawi, Muftizadah, Yasincizadah, Qazabadi, Lecture in the Sultan's Presence, Representation of Lecture (Department of Education), Icazah (Diploma of Certificate), Mathematics, Logarithm.

ÖZET

İdeal din âlimi; dînî ilimleri çok iyi bilmekle birlikte kendi döneminin müsbet bilimlerinden de mümkün olduğu kadar haberdar olan ve bu iki alandaki bilgileri arasında denge kurarak birbirlerinin sınırlarını aşmasına izin vermeyen âlimdir. İşte böyle örnek âlimlerden biri de, XII/XVIII. asırda yaşamış olan Gelenbevî İsmâil Efendi'dir. Gelenbevî, birçoğu medreselerde ders kitabı olarak kabul edilen, gramer, belâgat, mantık, felsefe, münâzara, kelâm, matematik, astronomi ve mîkat (namaz vakitlerini belirleme) ilimlerine dair yazdığı eserlerle, hem İslâm hem de Batı dünyasını kendisine hayran bırakmıştır. el-Kevserî bu makalesinde, kendi ilmî silsilesinde de yer alan Gelenbevî'yi ve onun hocası Ayaklı Kütüphane lakaplı Müftîzâde Mehmed Emîn Efendi'yi, eserlerini bilen fakat hayatı hakkında yeterli malûmata sahip olmayan Mısırlılara ve diğer İslâm dünyasına daha yakından tanıtıyor.

Anahtar Kelimeler: Gelenbevî, Müftîzâde, Yâsîncizâde, Kazâbâdî, Huzur Dersleri, Ders Vekâleti, İcâzet, Matematik, Logaritma.