Modern Dönemde Kur’an Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’An’In Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar Ve Müslümanlardan Cevaplar


GÖKKIR B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.9-28, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rise of the History of the Qur’an in Modern Time:

The Claims of the Western Scholars and Muslim Responses on the Preservation of the Qur’an

The preservation of the Qur’an is one of the debatable points among the western scholars. The interest in history of the text of the Qur’an in the west traces back to the 19th century and early 20th century. Western scholarship in modern time began to discuss the preservation of the Qur’an with Theodore Nöldeke’s work Geschichte des Qurans (1860).  Later a Jewish Hungarian scholar Ignaz Goldziher’s Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung (1920) came to the scene after Nöldeke and became popular. Western scholars such as Arthur Jeffery expect the same from the Muslim side and claimed that there is no work in this field apart from Abu Abdillah Zincani’s Tarikh al-Qur’an. Musa Jarullah Bigiyef’s work Tarikh al-Qur’an wa’l-Masahif (1905); Ahmet Cevdet Paşa’s (1822–1895) Khulasatü’l-Bayan fi Ta’lif al-Qur’an (Istanbul 1303/1886), İsmail Fennî Ertuğrul, Kitab-ı İzale-i Şükûk, (İstanbul 1928) are among the early modern time responses to the western scholarship. Certainly earlier works in Ottoman and Arab world are not as well known as recent works in Muslim world. Among the later works are: Muhammed Muhammed Abû Layla, al-Qur’an al-Karim min al-Manzuri’l-Istishraqi: Dirasa Naqdiyya Tahliliyya  (Qairo 2002); Sasi Salim Haj Naqdü’l-khitabi’l-istishraqi: al-Zahira al-Istishraqiyya ve Atharuha fi al-Dirasat al-Islâmiyya (Bayrut 2002); İbrahim Awad al-Mustashriqun wa’l-Qur’an: Dirasa li-Tarjamati Nafar min al-Mustashriqin al-Fransiyyin lil-Qur’an ve Arauhum fih (Kahire 2003). Muhammed Mustafa al-A’zami The History of the Qur’anic Text: from Revelation to Compilation: a Comparative Study with the Old and New Testaments (Leicester 2003). This paper is an analysis of the above mentioned works.

 

 

Modern Dönemde Kur’an Tarihinin Ortaya Çıkışı:

Kur’an’ın Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar

ve Müslümanlardan Cevaplar

Kur'an'ın korunması oryantalistler arasında tartışmalı noktalarından biridir. Batıda Kur'ân metinleşme tarihine ilgi 19. Yüzyıl sonları ila 20. yüzyılın başlarına tekabül eder. Modern zamanlarda oryantalistler Kur'an'ın korunması tartışmasına Theodore Nöldeke’nin Geschichte des Qurans (1860) adlı çalışması ile girmiş oldular. Nöldeke sonrasında ise bir Yahudi Macar olan Ignaz Goldziher Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung (1920) adlı eseri gündemi tuttu. Arthur Jeffery gibi Batılı akademisyenler Müslümanlar tarafında da aynı çalışmaların beklendiğini ve Ebu Abdillah Zincani’niye ait Tarihü’l-Kur'an dışında bu alanda çalışmaların bulunmadığını iddia etti. Sonraki dönemlerde Musa Carullah Bigiyef’in Tarihü’l-Kur'an ve'l-Mesahif (1905); Ahmet Cevdet Paşa'nın (1822-1895) Hulasatü'l-Beyan fi Te'lifü’l-Kur'an (İstanbul 1303/1886), İsmail Fenni Ertuğrul’un, Kitab-ı Izale-i Şukuk, (İstanbul 1928) bulunmaktadır. Elbette Osmanlı ve Arap dünyasında daha önceki eserler İslam dünyasında son dönem eserler kadar bilinmemektedir. Daha sonraki çalışmalar arasında şunlar bulunmaktadır: Muhammed Ebû Leyle,  el-Kur'an el Kerim minel-Manzuri'l-Istishraqi Dirase Nakdiyye Tahliliyye (Kahire 2002); Sasi Salim Hac Nakdü'l-Hitabi'l-İstişraki al -Zahira el-Istishraqiyya ve Atharuha fi al-Dirasat el-İslamiyye (Beyrut 2002); İbrahim Avad el-Müsteşrikun ve'l-Kur'an: Dirasa li-Tercemeti Nefer min el-Müsteşerikin el-Fransiyyin lil-Kur'an ve Arauhum Fih (Kahire 2003). Muhammed Mustafa el-A'zami The History of the Qur’anic Text: from Revelation to Compilation: a Comparative Study with the Old and New Testaments (Leicester 2003) Bu yazıda yukarıda bahsedilen eserlerin bir analizi bulunmaktadır.