O‘ZBEK TILI TA’LIMIDA LOTIN YOZUVLI O‘ZBEK ALIFBOSI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR: TURKIYA MISOLIDA TAHLIL VA TAKLIFLAR


Creative Commons License

Kaşgarlı R.

«Туркий халыҗлар фольклоры ҳҽм ҽдебияты тарийхы изертлеўиниӊ ҽҳмийетли мҽселелери» атамасындағы халыҗаралыҗ кҿлемде online илимий-теориялыҗ конференция, Qoraqalpog‘İston Respublikasi (Nukus), Özbekistan, 27 - 28 Mayıs 2020, ss.165-174

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Qoraqalpog‘İston Respublikasi (Nukus)
  • Basıldığı Ülke: Özbekistan
  • Sayfa Sayıları: ss.165-174

Özet

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Özbek dili öğretilmektedir. Eğitim öğretim sürecinde Özbek-Latin alfabesinin, Özbek dili eğitiminde bazı zorlukları oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu zorluklar, bir harf ile iki sesi ifade etme ve bir sesi çift harf ile ifade etme durumunda ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın kapsamı, Özbek dilinin Türkiye’de öğretilmesinde Özbek-Latin alfabesinin getirdiği zorluklar ve çözüm önerileridir. Çalışmada, öğretim deneyi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın amacı, problemi tartışmaya açmak, problemin çözümüne yönelik önerileri paylaşmak ve çözümün gerçekleşmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Uzbek language is lectured in Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Modern Turkish Dialect and Literature. It has been detected that Uzbek-Latin alphabet poses some difficulties in lecturing Uzbek language in process of education. Those difficulties arise in cases where two vocals are represented by one letter and a vocal is represented by two vocals.

The scope of the study is difficulties arising from lecturing Uzbek language in Turkey and suggestion of solutions. Education test method is applied in the study. The purpose of the study is to open the problem for discussion, sharing suggestions for the solution of the problem and to contribute to the realization and deveopment of the solution.