Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri


KAYSİ F. , GÜROL A.

The International Congress on New Trends in Education (ICONTE) 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Knowing of teachers’ attitudes about their profession can be helpful for the description of the teaching profession. Profession attitudes are changing in time. These changes are sometimes negative or sometimes positive. The purpose of this study is how teachers view their profession, which situations that causing the positive or negative changes for the attitudes by their own statements. Qualitative research method and case study design was used in this study. The data were collected through semi-structured interview form. Interviews were recorded with the audio recorder by participants’ permissions. Participants are three doctoral students, three master students, and normal teachers who work as teachers in the academic year 2014-2015. Recorded audios transferred computers as text and the interviews’ datas obtained in this study were interpreted by content analysis. Some of the results are most of the participants do not want be teacher again if they have different choice and negative situations that they faced more than positively situations. In addition their teaching profession excitements are decrease. Lastly, master or doctoral degrees helped to increase the self-development and knowledge of the participants by learning new methods and techniques for they use them in their classes.

Keywords: Teaching Profession, Graduate Education, Teacher Education

Öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarının neler olduğunun bilinmesi, öğretmenlik mesleğinin tarifinde açıklayıcı ve önemli olur. Öğretmenlerin mezun oldukları lisans öğretimleri sonucunda atandıkları okullardaki mesleğin okul kültürü içinde yapılması sonucu değişmeler meydana gelebilmektedir. Bu değişmeler kimi zaman olumlu olabilirken kimi zaman olumsuz olabilmektedir. Eğitim sistemi olarak her ne kadar olumlu değişimler gözlenmek istense de olumsuz durumlar bazen daha fazla olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, doktora ve yüksek lisans öğrenimi gören veya sadece lisans mezunu öğretmenlerin mesleklerini nasıl gördükleri, tutumlarında olumlu veya olumsuz değişmelere neden olan durumların neler oldukları ve lisansüstü eğitimin kendilerine nasıl katkı sağladığı hakkında öğretmenlerden görüş almaktadır. Çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerin metinsel dökümü yapılarak, değerlendirmeler sonucunda, bulgular içerik analiziyle elde edilmiştir. Katılımcılar, 2014-2015 akademik yılında görev yapmakta olan 3 doktora öğrenimi gören, 3 yüksek lisans öğrenimi gören ve 3 lisans mezunu öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bazı sonuçlar, katılımcıların çoğunun tekrar öğretmen olmak istemediği, karşılaştıkları olumsuz durumların olumlu durumlardan daha fazla olduğu, zamanla mesleğe yönelik heyecanlarında azalmaların olduğu şeklindedir. Ayrıca özellikle doktora ve yüksek lisans öğrenimi gören katılımcıların ifade ettikleri, lisansüstü öğrenimin kendilerini geliştirmelerine ve bilgi birikimlerinin artmasına yardımcı olduğu, yeni yöntem ve teknikleri öğrenerek bunları sınıflarında kullandıkları görüşleri ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Lisansüstü Öğrenim, Öğretmen Eğitimi