Türkiye’de Asgari Ücretin Mahsurlu Alanları ve Öneriler


Creative Commons License

AKGÜL O.

EMEK VE TOPLUM, vol.5, no.12, pp.96-127, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 12
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: EMEK VE TOPLUM
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.96-127
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Wages in the market as an important social policy tool to interfere with the lower level of minimum wages is important for employers and workers. Minimum wage could provide a decent life by the day's economic and social conditions of workers and their families, befitting the dignity and sufficient to prevent the exploitation of labor must be a wage level. Minimum wage economic growth, balance of payments, employment, general level of prices, income distribution, poverty has a significant effect on economic parameters such as current costs. Therefore, all employees are directly or indirectly affected by this. These regulations regarding the minimum wage interested to a large segment of society. In this study, the minimum wage system in Turkey and inappropriate areas of the minimum wage in Turkey were discussed. First place was given to the basic minimum wage in Turkey. Later on minimum wage legislation in Turkey it is referred to and development. Issued by the Labour Law No. 3008 before and after periods of Act No. 1475 and No. 931 in the period and increased in 2003 and 4857 and issued in 2004, which in effect was examined Minimum Wage Regulations.

The minimum wage in Turkey, which is multi-faceted impact on employment, current wages, inflation, economic growth and income distribution, has some problems. These are; minimum wage determining only be considered itself the workers and not to participate in calculation of family, high tax rates from minimum wage and deductions, not to be taken into account differences between regions, the minimum wage increase be indexed to inflation, needs to be low enough to not meet the set minimum wage levels, sourced from the collective bargaining system problem areas and are not in accordance with international treaties and norms. The study area will be compromised and the repercussions of the application will be made for alternatives.

Önemli bir sosyal politika aracı olarak piyasadaki ücretlerin en alt düzeyine müdahale olan asgari ücret, işveren ve işçiler açısından önemlidir. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını sağlayabilecek, insanlık onuruna yakışacak ve emeğin sömürülmesini önlemeye yetecek bir ücret seviyesinde olması gerekmektedir. Asgari ücretin ekonomik büyüme, ödemeler bilançosu, istihdam, fiyatların genel düzeyi, gelir dağılımı, yoksulluk, cari ücretler gibi ekonomik parametreler üzerinde anlamlı etkileri vardır. Dolayısı ile tüm çalışanları doğrudan veyahut dolaylı yoldan etkile-mektedir. Bu sebeple asgari ücret ile ilgili düzenlemeler toplumun büyük bir kesimini ilgi-lendirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki asgari ücret sistemi ve Türkiye’deki asgari üc-retin uygunsuz alanları ele alınmıştır. Öncelikle Türkiye’deki asgari ücretin temellerine yer verilmiştir. Daha sonrasında Türkiye’deki asgari ücret mevzuatı ve gelişimine değinilmiş-tir. Çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu öncesi ve sonrası dönemleri, 931 sayılı ve 1475 sayılı İş Kanunları dönemi ve 2003 yılında çıkmış ve yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu ve 2004 yılında çıkarılan Asgari Ücret Yönetmelikleri’ne bakılmıştır.

Asgari ücretin, istihdam, cari ücretler, enflasyon, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerindeki çok yönlü etkilerinin olmasından yola çıkarak Türkiye’de belirlenmekte olan asgari ücretin bir takım sıkıntıları vardır. Bunlar; asgari ücret belirlenirken sadece işçinin kendi-sinin dikkate alınması ve ailesinin hesaplamalara katılmaması, asgari ücretten alınan yüksek vergi oranları ve yapılan kesintiler, bölgeler arasındaki farklılığın dikkate alınmaması, asgari ücret artışlarının enflasyona endekslenmesi, belirlenen asgari ücret seviyesinin ihtiyaçları karşılamaya yetmeyecek kadar düşük olması, toplu pazarlık sisteminden kaynaklı sorunlar ve uluslararası antlaşma ve normlara uygun olmayan alanlardır. Çalışmada mahzurlu alanların uygulamada ki yansımaları verilecek ve çözüm önerilerinde bulunulacaktır.