Bazal Hücreli Karsinom HastalarInda HLA Antijenleri


Creative Commons License

Kesir Koç M., Onsun N., Balsever Kural Y., Oğuz F.

Türkderm, vol.38, pp.271-276, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Türkderm
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.271-276
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bazal hücreli karsinom (BHK), orijinini bazal hücre tabakas›n›n pluripotansiyel primordial hücrelerinden alan, özellikle beyaz tenli insanlarda en s›k görülen, derinin malin tümörüdür. BHK’un etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Daha önce yap›lan çal›flmalarda özellikle BHK ile HLA-DR grubu aras›nda iliflki olabilece¤i lehinde sonuçlar al›nm›flt›r. Türkiye’de bu yönde yap›lm›fl herhangi bir çal›flma olmad›¤› için biz kendi popülasyonumuzda BHK ile HLA aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› araflt›rd›k. Histopatolojik olarak BHK tan›s› konulan 40 olguda HLA gruplar› araflt›r›ld›. Sa¤l›kl› ve akrabal›k iliflkisi olmayan 63 kifli kontrol grubu olarak de¤erlendirildi. HLA-A ve HLA-B antijenleri Terasaki mikrolenfositotoksisite yöntemi ile HLA-DR ise PCR-SSP ‘’low resolution’’ ile DNA düzeyinde tipleme yap›larak belirlendi. Çal›flmam›zda bu konuda yap›lanlar ile uyumlu olarak BHK ile HLA-DR antijenleri aras›nda pozitif bir iliflki saptand›. Ayr›ca HLA-A ve HLA-B antijenleri ile de pozitif bir iliflki olabilece¤i yönünde bulgular tespit edildi.