Aşçıların Gelecek Beklentisinin Mesleki Algı Üzerine Etkisinde Mesleki Uyumun Aracılık Rolü


Creative Commons License

Yılmaz A., TANRIVERDİ H.

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.3, no.3, pp.1-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to test the mediating role of the Occupational Adjustment (OA), between the Future Expectancy (FE) and the Occupational Perception (OP). For this purpose, the level of occupational Adjustment, occupational perception and future expectancy of the cooks were investigated. The data were obtained through questionnaires from the chefs participating in the Golden Grab International Food Contest held in Alanya in 2014 and the findings are limited to the 163 cooks participating in this survey. Survey data were obtained by easy sampling. The data obtained in the study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 program. Descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were used when the data were evaluated. The t-test was used for comparison of quantitative data, the one-way ANOVA test was used for two-way group comparisons, and the Scheffe Post Hoc test was used to determine the difference. The relationship between dependent and independent variables of the study was tested by Pearson correlation and the effect was tested by regression analysis. The Future Expectation (FE) and Occupational Perception (OP) levels of the participants in the survey were "high"; Occupational Adjustment (OA) level was found to be "very high". There was a"Medium" level positive correlation between "Occupational Adjustment" and "Occupational Perception" and also there was “weak” level positive correlation between "Future Expectation" and these variables. As a result of the hierarchical regression analysis and the Sobel test, a partial mediator role of the Occupational Adjustment variable was found between the future expectancy and Occupational Perception. 

Bu çalışmanın amacı Gelecek Beklentisinin (GB) Mesleki Algı (MA) üzerine etkisinde Mesleki Uyumun (MU) aracılık rolünün araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşçıların Mesleki Uyum, Mesleki Algı ve Gelecek Beklentisi düzeyleri tespit edilmiştir. Veriler 2014 yılında Alanya’da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’na katılan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiş olup, bulgular bu ankete katılan 163 aşçı ile sınırlıdır. Anket verileri kolayda örneklem yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığın tespitinde Scheffe Post Hoc testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmaya katılan aşçıların Gelecek Beklentisi (GB) ve Mesleki Algı (MA) düzeyleri “yüksek”; Mesleki Uyum (MU) düzeyi ise “çok yüksek” olarak saptanmıştır. Mesleki Uyum ile Mesleki Algı arasında “Orta”, Bu değişkenlerin Gelecek Beklentisi ile arasında “zayıf” düzeyde, pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi ve Sobel testi sonucunda, Gelecek beklentisinin Mesleki Algı üzerine etkisinde Mesleki Uyumun kısmi aracılık rolü olduğu bulgusu elde edilmiştir.