Oral Health Related-Quality of Life on Children with Molar Incisor Hypomineralisation


Creative Commons License

Yılmaz D. Ö. , PEKER K., KASIMOĞLU Y. , Tabakçılar D., TUNA İNCE E. B. , SEYMEN F. , ...More

22th TDA International Dental Congress, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, vol.PP- 232, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: PP- 232
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

OBJECTIVES: The purpose of this study is to find out whether there is a relationship between severity of Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) and the quality of life.

METHOD-MATERIALS: The study was carried out involving 34 children attending to the Istanbul University, Faculty of Dentistry, Clinics of Pedodontics from September 2014 to May 2015. The eligibility criteria consisted of the following; children aged 8-10 years; healthy children withour disabilities, detected MIH presence. The data in the study, demographic data and Child Perceptions Questionnaire 8-10 scale Turkish version (CPQ 8-10) were collected through questionnaires and clinical examination that takes place through. PAtients included in our study, created by Weerheijm, defined by MIH diagnostic criteria are classified according to criteria recommended by EAPD MIH scoring. The research data were analyzed by IBM SPSS 21.0 software.

RESULTS: A total of 34 children participated in the study, the mean age is 9±69, and 14 (41.2%) were boys and 20 (58.8%) were girls. 61.8% of parents of children in general good health, while 58.8% assesses the oral health as very good, 47.1% reported dissatisfaction with the appearance of children's teeth. A significant negative correlation (r=0.55) was found between MIH severity and the child's age (r= -0.36; p=0.038). MIH severity between total CPQ scores (r=0.38; p=0.029) and emotional problems (r=0.45; p=0.007) and social effects (r=0.38; p=0.026) subscale scores were significantly positively correlated.

CONCLUSIONS: This study shows that children aged 8-10 in MIH severity increases children's emotional and social aspects of oral health due to decrease quality of life.

AMAÇ: Çalışmamızın amacı çocuklarda Molar İnsizör Hipomineralizasyonu (MIH)'nun şiddeti ile yaşam kalitesi arasında ilişkiyi belirlemektir.

YÖNTEM: Çalışmamızın örneklemini, Eylül 2014- Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği'ne rutin olarak başvuran, sistemik hastalığı olmayan ve ağız diş muayenesinde MIH varlığı tespit edilen 8-10 yaş aralığındaki 34 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada veriler sosyo-demografik içerik ve Çocuk Algı Anketi 8-10 ölçeği Türkçe versiyonunun (Child Perceptions Questionnaire- CPQ 8-10) yer aldığı anket formu ve klinik muayene aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmamıza dahil edilen hastalar, Weerhejim tarafından oluşturulmuş MIH tanı kriterleri ile belirlenip, EAPD tarafından önerilen MIH skorlama kriterlerine uygun olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya katılan toplam 34 çocuğun ortalam yaşı 9±69 olup, 14'ü (%41,2) erkek, 20'si (%58,8) kızdır. Velilerin %61,8', çocuklarının genel sağlığını iyi, %58,8 ise ağız diş sağlığını çok iyi olarak değerlendirmekte, %47,1'i de çocuklarının dişlerinin görünümünden memnun olmadığını bildirmektedir. Çocuğun yaşı ile MIH şiddeti arasında (r= -0.36; p=0.038) anlamlı düzeyde negatif korelasyon bulunmuştur. 
MIH şiddeti ile toplam CPQ puanı (r= 0.38; p=0.029) ve duygusal problemler (r=0.45; p=0.007) ve sosyal etkiler (r=0.38; p=0.026) alt ölçeği puanları arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon bulunmuştur.

SONUÇ: Bu çalışma, 8-10 yaş arası çocuklarda MIH'ın şiddeti arttıkça çocukların duygusal ve sosyal boyutta ağız sağlığına bağlı yaşam kalitelerinin azaldığını göstermektedir.