“Organizasyonlarda bilgi üretiminin desteklenmesi sürecinde etkili iletişimin rolü = The Role of effective communication in knowledge production supporting process in organizations ”


Yalvaç M., BAYRAKTUTAN F.

“I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim”, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006, ss.151-163

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.151-163

Özet

Öz

Günümüzün toplumsal yapısını etkileyen enformasyon çağında ve bilgiye dayalı ekonomi döneminde organizasyonların rekabet sürecinde fark yaratacak en önemli unsur bilgidir. Bir bilgi kaynağı olarak nitelendirilebilecek insan kaynakları, organizasyonun teknoloji vb. gibi “sahip olduğu” kaynaklardan farklıdır. Enformasyon çağında yoğun bir rekabete sahne olan organizasyonların varlıklarını devam ettirebilmesi ve rekabet sürecinde yer alabilmesi bakımından Bilgi Yönetimi çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Çünkü her organizasyonun kendine özgü bilgi üretimi ve paylaşımı yapısı organizasyon kültürü) Bilgi Yönetiminin kilit noktasını oluşturmaktadır. Bilgi Üretimindeki ve paylaşımındaki en önemli rol, organizasyonun insan kaynaklarına aittir. Bununla birlikte, organizasyonun teknolojik altyapısı, ekonomik kaynakları vb. bu süreci destekleyici rol oynamaktadır. Organizasyonun insan kaynaklarının çeşitli nedenlerle başka organizasyonlara yapmış olduğu geçişler ile bilginin değişimi de söz konusu olmaktadır.

“Organizasyonların, Bilgi Yönetimi politikalarını etkili iletişim süreçleriyle desteklemesi, Bilgi Üretimi ve paylaşımı sürecini olumlu yönde etkileyecek ve Bilgi Üretimi sürecinden beklenen yararı artıracaktır” hipotezine dayalı bu çalışmanın amacı, organizasyonlardaki Bilgi Yönetimine çok yönlü (sosyal, kültürel, öğrenme, ekonomik vd.) boyut kazandıran Bilgi Üretimi ve paylaşımı sürecinde etkili iletişimin rolünü ve boyutlarını ele alarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, organizasyonun kurumsallaşmasında organizasyon çalışanlarının örtük bilgilerinin açığa çıkartılarak organizasyonun bilgi yapısına katılabilmesi ve yönetilebilmesinin önemi de vurgulanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, organizasyon içindeki bilginin üretken kılınması için fırsatlar yaratarak Bilgi Yönetimine destek olabilecek bilgi profesyonellerinin bu süreçteki rolü de değerlendirilecektir.

Çalışmada kullanılan araştırma yöntemleri betimleme ve belgesel analiz yöntemidir. Yararlanılan veri

toplama tekniği ise belgelere dayalı veri toplama tekniğidir. Konu ile ilgili olarak yerli (Türk Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası) ve yabancı (ProQuest, EBSCO MegaFile, Google?da anahtar kelime taraması) literatür taranmıştır.

Abstract

Knowledge is the most important element which will make difference between organizations through competition in the Information Age which influences today?s social structure and the economy period which is based on knowledge. Human resources which can be described as an information source are different from organization?s “own” resources like technology and etc. Knowledge management stands at a very significant point in the event of the continuation of organizations which cause much competition in the Information Age and their existence in the competition process. As each organization has its own knowledge production and sharing structure (organization culture) and this situation generates the key point of knowledge management.. The most important role in the knowledge production and sharing belongs to human resources of organization. However, the organization?s technological infrastructure, economic resources and etc. support this process. Besides, transition of human resources effects the knowledge exchanges of organizations.  The aim of this study which is based on “the organization?s supporting of the knowledge production policies by their effective communication period, will influence the knowledge production and sharing in a positive way” hypothesis is to discuss and examine the role and dimension of effective communication in the knowledge production and sharing process which gains multi dimensional (social, cultural, learning, economy etc.) to knowledge production in organizations. Related to this aim, the effects of communication quality in new knowledge production and sharing and the importance of transfer of human resources organization knowledge departing from the organization will be tried to be emphasized. Indeed, the role of knowledge professionals as supporters of knowledge production in this period will be evaluated.

The research methods utilised in this study are documentary analysis and descriptive methods. Data gathering technique used depends on gathering technique based on documents. National (Türk Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası) and foreign (ProQuest, EBSCO MegaFile, Google keyword search) resources have been searched for this study/related to this study.