Konjenital katarakt ameliyatlarında eşlik eden sistemik hastalıkların etkisi: Zorluklar ve komplikasyonlar


Çakmak S., Özdemir T., Akdoğan B., Aksu Ceylan N., Altınkurt E.

TOD 46. BAHAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2024, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Konjenital katarakt olgularında cerrahi planlamalar sırasında eşlik eden

sistemik faktörler ameliyat hazırlık süreçlerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, konjenital ve

infantil katarakt olgularında eşlik eden sistemik hastalıkların ameliyat hazırlık ve takip süreçleri

üzerindeki etkileri incelenmiştir.

YÖNTEM:Ocak 2010 – Ocak 2024 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve katarakt

ameliyatı planlanan olguların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Başvuru anında yaşı 0-12 ay

arasında olan olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik verileri, doğum haftaları,

başvuru ve ameliyat anındaki yaşları, eşlik eden sistemik hastalıkları, ameliyat öncesinde,

sırasında ve sonrasında gelişen sistemik komplikasyonlar kaydedildi.

BULGULAR:Çalışmaya 142 olgu (75 kız, 67 erkek) dahil edildi. Ortalama takip süresi

30,6±33,9 (2-159 ay) ay idi. Olgulardan 45‘ine (%31,7) unilateral, 97‘sine (%68,3) bilateral

katarakt cerrahisi gerçekleştirildi. Doğum haftası ortalama 37,2±3,4 (23-41) idi. Olguların

ortalama başvuru yaşı 4,22±3,20 (1-12) ay; ortalama ameliyatın gerçekleştirildiği yaş ise

4,99±3,60 (1-14) ay idi. Ameliyat öncesi 40 olguda (%28,2) sistemik patoloji eşlik etmekte idi.

En sık eşlik eden sistemik patoloji nöromusküler sistem hastalıkları (15 olgu) iken, bunu genetik

hastalıklar (13 olgu) ve metabolik sistem hastalıkları (7 olgu) izlemekteydi. Olgulardan 11’inde

(%7,7) yüz anomalisi bulunmakta, 21’inde (%14,8) anestezi sırasında malign hipertermi riski

bulunmakta idi. Olgulardan 18’i (%12,7) anestezi tarafından zor entübasyon olarak

tanımlanmıştı ve toplam 46 olguda (%32,4) ameliyat sonrası yoğun bakım gereksinimi

bulunmaktaydı. Bir olgu ameliyat hazırlıkları sırasında pnömoni nedeniyle yaşamını yitirirken,

dört olgu ise takip süreleri içinde sağlık durumlarından dolayı hayatını kaybetti.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Konjenital katarakt olgularında sistemik komorbiditeler; cerrahi

planlama, anestezi yönetimi ve ameliyat sonrası takip süreçlerinde dikkate alınarak

multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.