KADIN YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASI VE EKONOMİK GELİŞME BAĞLAMINDA MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ROLÜ


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehriban Zeynalova

Danışman: Demet Çak

Özet:

Küreselleşen dünyada yoksulluk, çığ gibi büyüyerek insanlığın en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir. Hemen hemen tüm ülkelerde insanlar yoksullukla savaşmaktadır. Fakat gelişimden geri kalmış ülkelerde yoksulluğun baskısı daha farklı ve meşakkatlidir. Bu mücadele yolunda sayısız politikalar ve çalışmalar yapılsa da, tamamen çaresi bulunamayan yoksulluk daha da modernleşerek değişime uğramış ve yaygınlaşmıştır. Yoksulluk sorunun başrolünde kadınlar ve çocuklar yer almaktadır. Özellikle kadınlar hayatta kalabilmek için, yoksulluğun yarattığı sorunlarla mücadele ederken bile birçok engellerle karşılaşan kesimdir. Yoksulluğun bu denli cinsiyetçi oluşu kadın yoksulluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu gün ülkelerin en önemli amaçlarından biri olan ekonomik gelişme için yoksulluk azaltıcı ve kadınları güçlendiren bir takım politikalar ve projeler uygulanmaktadır. Bu projelerden biri de mikrokredidir ve hem kadınları finansal olarak güçlendirmek hem de ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışmada hem kadın yoksulluğunun azaltılması hem de mikrokredinin kadınları güçlendirmeye yönelik ekonomik gelişmedeki rolü incelenmiştir. Birinci bölümde yoksulluğun tanımı, nedenleri, ölçme yöntemleri, kadın yoksulluğu ve kadın yoksulluğunu belirleyen unsurlar, kadının ekonomideki önemi, kadının yoksullukla mücadelesi; ikinci bölümde ekonomik gelişme, mikrokredi ve mikrofinans sisteminin tanımı, kadın yoksulluğunun azaltılmasında ve ekonomik gelişmedeki etkileri, üçüncü bölümde Türkiye'de uygulanan mikrokredinin kadınların istihdamı ve geliri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, kadın yoksulluğu, mikrokredi