Kadaverik böbrek naklinde üreteral kateter kullanımının erken dönem üriner komplikasyon, enfeksiyon ve geç dönem greft sağkalımı üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dr. Bahar Canbay Torun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Bakkaloğlu

Eş Danışman: Adem Bayraktar

Özet:

Amaçlar: Kadaverik böbrek naklinde, intraoperatif üreteral kateter; ürolojik komplikasyonları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bu uygulama ile üriner sistem enfeksiyonu sıklığında artış olabileceğini gösteren yayınlar da mevcuttur. Amaç kadaverik böbrek nakilli hastalarda üreteral kateter kullanımının, erken dönem üriner komplikasyon, enfeksiyöz komplikasyonlarla ve greft sağkalımıyla ilişkisinin araştırılmasıdır. Hastalar ve yöntemler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Ünitesi'nde kadavradan böbrek nakli yapılan 150 hasta çalışmaya alındı. Üreteral kateter kullanılmayan 78 hasta ve üreteral kateter kullanılan 72 hasta olduğu tespit edildi. Bu iki hasta grubu postoperatif erken dönem ürolojik komplikasyonlar, nakil sonrası ilk 1 ay görülen üriner sistem enfeksiyonu ve idrar kültürü sonuçları, antibiyoterapi kullanımı, CMV enfeksiyonu, kanda ve idrarda BK virüs varlığı, nakil sonrası yatış süresi, böbrek rejeksiyonu olup olmaması ve greft sağkalımı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Üreteral kateter kullanılan olgularda, postoperatif erken dönem ürolojik komplikasyon sıklığı anlamlı düzeyde azalmıştır (p=0,004). İlginç bir şekilde üreteral kateter kullanılan hastalarda, nakil sonrası ilk bir ay görülen üriner sistem enfeksiyonu sıklığı da anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0,001). CMV enfeksiyonu, BK virürisi, BK viremisi, greft sağkalımı ve rejeksiyon sıklığında anlamlı bir artış saptanmamıştır. Üreteral kateter kullanılan hastalarda, ATG kullanım süresi (p=0,003) ve mesane kateteri kalma süresi (p<0,001) üreteral kateter kullanılmayan gruba göre anlamlı düzeyde kısa saptanmıştır. Sonuçlar: Kadaverik böbrek nakli olgularında rutin üreteral kateter kullanımı ürolojik komplikasyonlardan koruyucu olup erken dönem üriner sistem enfeksiyonu riskinde artışa yol açmamaktadır. Erken dönem üriner sistem enfeksiyonu oranının üreteral kateter grubunda anlamlı olarak daha düşük saptanması bu grupta ATG kullanımı süresinin ve mesane kateteri çıkarılma süresinin daha kısa olmasıyla ilişkili olabilir. Uzun dönem takiplerde ise üreteral kateter kullanımın greft sağkalımı üzerine bir etkisi bulunmamıştır