Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Kat Mülkiyeti I

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Vakfın Amacının Değiştirilmesine İlişkin Hukuki Sorunlar ve Yargıtay'ın Bakışı

in: Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Cilt III, B. İLKAY ENGİN, Editor, On iki levha yayıncılık, İstanbul, pp.25-50, 2021

Velayet Altında Olan Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Küçüğün Rızası

in: Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması, ASLI MAKARACI, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.75-100, 2021 Sustainable Development

Kişilik Haklarında Güncel Sorunlar

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

Manevi Tazminatın Bir Miktar Para Ödenmesi Dışındaki Türleri

in: Kişilik Haklarına İlişkin Güncel Sorunlar, Aksoy Dursun/ Genç Arıdemir, Editor, On İki Levha yayıncılık, İstanbul, pp.119-164, 2020

KMK Geçici md.2 ile ilgili Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Feyzioğlu’na Armağan, Kendigelen/Oktay Özdemir, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.205-236, 2020

Velayet Hakkı Kendisine Bırakılan Anne veya Babanın Çocukları Adına İştirak nafakası Talep Etme Hakkından ‘Feragat’ Etmesi Sorununun Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi,

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye 80. Yıl Armağanı, Yasemin Güllüoğlu Altun, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.107-125, 2018

Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi halinde Çocuğun Hukuki Durumu

in: Çocuk Hakları Çalışmaları I, Evgen Gülçin Elçin/Arzu Genç Arıdemir, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.139-154, 2017 Sustainable Development

Türk Borçlar Kanunu'nun Manevi tazminat İle İlgili Hükümlerinin (TBK md.56 ve 58) Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, Öğüz vd., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.45-60, 2015

Borcun İfa Edilmemesi Kavramı Yaptırımı

in: Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan C.I, , Herdem Belen/İsmail Altay, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.374-385, 2014

Vakıflar Mevzuatı

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009

Tanıma Yolu ile Kurulan Soybağı

in: Prof. Dr. Zahit İmre'ye Armağan, Erman vd., Editor, Der , İstanbul, pp.1-39, 2009

Hayvanların Hukuki Konumlarının İyileştirilmesi Amacıyla İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, Seliçi vd., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.327-349, 2009

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan manevi Tazminat

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 2002/7 Sayılı, 11.6.2002 tarihli Genelgesinin Aile Konutu Şerhine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan , Hatemi/Özdemir/Grassinger, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.127-148, 2006

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan "İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler" Sorunu Bakımından Hukuki Durum

in: Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Medeni Hukuk, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.474-499, 2004

Other Publications