Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Financialization and Crisis

Journal of Qafqaz University, ss.7-12, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelişmekte olan Ülkelerde ve Türkiye'de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.23, ss.75-81, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdeoloji,Bilim ve İktisat

İst.Ün.Maliye Araştırma Merkezi Yay, no.94, ss.1-6, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyüme Teorileri ve İMF Politikaları

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.22, ss.89-104, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Nedensellik Yönü Üzerine bir İnceleme(1975-2003)

İst.Ün. Maliyte Araştırma Merkezi yay, no.90, ss.99-105, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Finansal Derinliğin belirlenmesi Üzerine Bir Deneme

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.125-133, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Liberalizasyonun Etkileri

İKTİSAT DERGİSİ, ss.42-47, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Kamu Finansman Politikası ve Dışlama Etkisi Üzerine bir Yaklaşım

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.73-79, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Kamu Finansman Politikası ve Kriz İlşkisi

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.23-31, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Krizin Arkeolojisi

Liberalizmi Yeniden Düşünmek Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 31 March 2014, ss.1

İktisat ve Felsefe

İFMC İktisat ve Diğer Disiplinler Konferansları, İstanbul, Türkiye, 1 - 31 December 2013, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

İktisadın Dama Taşları IV

Neo-Liberalizm ve Gelişmekte olan Ülkeler, -, Editör, İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, ss.71-95, 2007

Ekonomi Zirvesi 2003

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Globalizasyon, M.Şeker, , Editör, İ.Ü,İktisat Fak Yay, İstanbul, ss.56-64, 2003

İktisadın Dama Taşları II

Klasikler ve Adam Smith, -, Editör, İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, ss.7-17, 2002

Diğer Yayınlar