Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Traces of Greco-Roman mythology in classical Turkish literature: The Thread of Life

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.532-544, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Fuzûlî – Leylâ ve Mecnûn

Türk Dili, vol.116, no.817, pp.96-98, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, vol.58, pp.1-19, 2018 (International Refereed University Journal)

‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.13, pp.167-210, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-II

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.46, no.46, pp.81-120, 2012 (International Refereed University Journal)

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-I

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.45, no.45, pp.169-210, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.III, pp.43-80

Books & Book Chapters