Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yusuf Nûrî Efendi’nin Farsça Manzum Kırk Hadisi

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.209-224, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

İdris-i Bitlisî’nin Farsça Kıyâfetnâmesi

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], vol.5, no.1, pp.83-106, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Mahremî’nin (ö.942/1535) Mecmau’l-Letâyif Adlı Farsça Eseri

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, vol.4, no.1, pp.427-474, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Mîrzâ Âkâ Hân-ı Kirmânî’nin Sultan Abdülhamid’e Takdim Ettiği Rıdvân Adlı Farsça Eseri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.351-374, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik Hakkında Farsça Yazılan Eserler

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Gülistân’a Nazire Farsça Bir Eser: Sâyilî’nin Ravzatü’l-Ahbâb’ı

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, no.14, pp.54-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Anadolu’da Sa῾dî-i Şîrâzî’nin Gülistân Adlı Eserine Yazılan Farsça Nazireler

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.138-152, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sâyilî'nin Farsça Dîvânı

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.7, no.1, pp.133-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Edirne Müftüsü Fevzi Efendi’nin Bülbülistân Adlı Eserindeki Farsça Şiirler

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.121-139, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İdris-i Bitlisî’nin Farsça Manzum Kırk Hadisi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.151-162, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Farsça Yazmalar

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.11, pp.72-99, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fars Edebiyatındaki Hamseler

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.39, pp.877-914, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mîrzâ Habîb-i İsfahânî ve İstanbul’da Yayınladığı Eserleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.538-551, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Saʻdî-i Şîrâzî’nin Seyahat Ettiği Yerler

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.149-164, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fars Edebiyatında Şairlerin Mahlasları

İran Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.139-172, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bushak ve Dîvân-i Etʻime

Turkish Academic Research Review, vol.4, no.3, pp.317-336, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Nizâmuddîn Kârî ve Dîvân-ı Elbisesinde Mizahi Nazireler

İran Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hamidi-i İsfahânî ve Divanı

MUKADDİME, vol.6, no.2, pp.339-366, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İznikli Mustafa Selâmî’nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn Adlı Farsça Manzum Eseri

Uluslararası Edirnede Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezai Gülşeni Sempozyumu, Edirne, Turkey, 14 - 15 October 2021, pp.293-314

Uzun Firdevsî’nin Farsça Manzum Kırk Hadîsi

II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS-2021) “Din, Ahlak Ve Hukuk”, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.748-762

Karslı Süleymân Şâdî’nin Bahrü’l-Meânî Adlı Farsça Eseri

3. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu , Kars, Turkey, 18 - 19 March 2021, pp.1-17

Seyf-i Fergânî’nin Divanında Hiciv

V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 3 - 04 November 2020, pp.38-49

Anadolu Selçukluları Döneminde Anadolu’ya Göç Eden Farsça Şiir Söyleyen Mutasavvıf Şairler ve Şiirleri

Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.100-121 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Halîmî-i Şîrvânî’nin Hadâiku’l-Esrâr Adlı Farsça Eseri

in: Orta Asya'dan Anadolu'ya İlmin Yolculuğu, Yakup Koçyiğit-,Aiitmamat Kariev, Editor, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, pp.90-135, 2021

Şâhnâme’ye Nazire Farsça Bir Eser: Çâkerî Sinan Bey’in Süleymânnâme’si

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar Cilt II, DOÇ. DR. AYŞE ÇATALCALI CEYLAN, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.185-214, 2021

II. Bayezid Dönemi Şairlerinden Mâyilî’nin Farsça Divanı

in: Filoloji Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Gülnaz Kurt / Dr. Rıfat Işık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.67-91, 2021

İran Şairleri Sözlüğü

Hiper Yayınları, İstanbul, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Şerh-i Bostân (Sürûrî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Işk-nâme (Şâhidî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Fütûhât-ı Cemîle (Ârif/Ârifî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Cezîre-i Mesnevî (Yûsuf)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Tuhfe-i Mahmûdiyye (Mevlânâ Musannifek)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Şerh-i Gülşen-i Râz (Baba Nimetullah)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Şerh-i Mesnevî-i Musannif (Musannifek)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Divân (Mağribî, Irakî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Külliyât (Te’sîr-i Tebrîzî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Farsça Dîvân (Sabûhî, Şeyh Ahmed Dede)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Tırâş-nâme (Şâhidî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Mecma'ü'l-Letâyif (Mahremî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Other Publications