Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Osmanlı Dış Askerî İstihbaratında Formelleşme: Elçiliklerde Ataşemiliterliğin İhdası ve Osmanlı Askerî Ataşe Raporları

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.239-265, 2012 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Ondokuzuncu Yüzyılın İki Standardizasyon Ütopyası: Kışla ve Hücre Tipi Hapishane

Türkiye Günlüğü, no.112, pp.118-135, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bir De-militarizasyon Projesi: Geç Osmanlı ’Askeri Tarih’ Araştırmalarını Sivilleştirmek

Toplumsal Tarih, no.198, pp.44-53, 2010 (Other Refereed National Journals)

“Sultanın Ordusu”ndan “Askerî Bürokrasinin Devleti”ne

Türkiye Günlüğü, no.101, pp.108-122, 2010 (Other Refereed National Journals)

Halifenin Yokluğunda Hilafet Tartışmaları: 150’lik Rıza Tevfik’in Amman’dan Londra’ya Gönderdiği Bir Mektup Üzerine

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.14, no.26, pp.147-201, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeniçerisiz Tahta Çıkmak: Kadîm ve Cedîd Arasında Sultan Abdülmecid’in Cülûsu

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.329-353, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Ottoman Participation in World’s Columbian Exposition (Chicago 1893)

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.131-167, 2001 (National Refreed University Journal)

Devlet Merkezli Tarihin Alternatifi Eşkıyaperestlik mi?

Simurg Kitap Kokusu, pp.60-75, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Nâmık Kemâl’in ”Salâhaddîn Eyyûbî” Biyografisi: Öncü Bir Pan-İslamist Metnin İnşasına Dair Bazı Gözlemler

İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, no.6, pp.271-287, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How Postmodern is Hybrid Warfare?: Revisiting the Modern Eurasian Military History

Shifthing Paradigm of War: Hybrid Warfare, İstanbul, Turkey, 14 - 16 March 2016, pp.23-30

Birleşik Harekât Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askerî İttifakı

1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2014, pp.191-202

Books & Book Chapters

Payitaht İstanbul’un Son Yüzyılı

in: Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi, Yılmaz, C., Editor, İbb Kültür A.Ş., İstanbul, pp.174-233, 2015

Kırım Harbi’nde Silistre Müdafaası 1853-54 Tuna Seferi

İş Bankası Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2014

Askeri Düzenlemeler (1876-1918)

in: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918), Akyıldız, Ali, Editor, Anadolu Üniversitesi, İstanbul, pp.52-72, 2013

Askeri Düzenlemeler

in: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876), Akyıldız, Ali, Editor, Anadolu Üniversitesi, İstanbul, pp.22-45, 2013

Kara Kuvvetleri

in: Osmanlı Askeri Tarihi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, 1792-1918, Yıldız, G., Editor, Timaş, İstanbul, pp.35-78, 2013

Türk Denizcilik Tarihi Yazımı Problemleri

in: Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, YILDIZ, GÜLTEKİN, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.29-37, 2012

Bir Eyyubi Hükümdarı ve Müverrihi: el-Melikü’l-Mansur (ö. 617/1220)

in: Eyyubiler, Yönetim, Diplomasi, Kültürel Hayat (Almanca'dan Çeviri), Önder, K., Editor, Küre, İstanbul, pp.103-142, 2012

Bütüncül, Karşılaştırmalı ve Felsefi Bir Askeri Tarihe Doğru: Türkiye’xxde Askeri Tarih Araştırması ve Öğretiminin Geleceği Üzerine

in: Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar, Yıldız, G., Editor, Timaş, İstanbul, pp.3-22, 2012

Üniformalı Padişah II. Mahmud

in: II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul, Yılmaz, C., Editor, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul, pp.102-129, 2010

Zaman İçinde Adalet: Halil İnalcık’ın İmparatorluk Tarihi Boyunca Osmanlı Devleti ve Toplum Düzeniyle İlgili Bazı Temel İdari Düsturları Belirlemek ve Ortaya Çıkarmak Hususundaki Katkıları

in: Türk Tarihçiliğinde Dört Sima Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı, Özvar, E., Editor, Timaş, İstanbul, pp.18-25, 2006

Anadolu’da Bektaşilik

Simurg, İstanbul, 2004

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın Hayatı ve Eserleri

in: Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, ., Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.1-14, 1995

İç Asya Göçebe Topluluklarında İslam Öncesi DefinTöreni ve Sosyo-Ekonomik Boyutları

in: Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, ., Editor, Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.523-541, 1995

Episodes in the Encyclopedia

War in the Balkans

ABC-CLIO, Inc. , pp.254-256, 2014

War in the Balkans

ABC-CLIO, Inc. , pp.180-182, 2014

War in the Balkans

ABC-CLIO, Inc. , pp.182-184, 2014

The Encyclopedia of War

Wiley-Blackwell, pp.1615-1623, 2012