Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CONVERGENCE IN PRIMARY ENERGY CONSUMPTION PER CAPITA AMONG EUROPEAN COUNTRIES: EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS

International Virtual Academic Conference-Education and Social Sciences Business and Economics, Skopje, Macedonia, 03 July 2020, pp.32-36 Sustainable Development

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON ANALİZİ

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.441-450 Sustainable Development

BRICS-T Ülke Piyasaları Zayıf Etkin Mi? Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ (UBCAK), Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2019

“Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Hipotezinin Test Edilmesinde Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Yaklaşımı: Rasyonel Fiyat Köpükleri Üzerine Bir Uygulama

XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019

Orta Gelir Tuzağı Hipotezine Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yaklaşımı

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019, pp.100

Türkiye ile Kırılgan Beşli Ülke Piyasaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Çok Değişkenli Stokastik Volatilite Modellerinden Kanıtlar

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH), Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019, pp.114

The Analysis of Tax Performance in Turkey

34. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.115-121

Do developing countries face the “middle income trap"? Evidence from a novel unit root test

Third International Scientific Conference on Economics and Management, Ljubljana, Slovenia, 28 March 2019, pp.117-123

Convergence of per capita natural gas consumption among G-20 countries: A nonlinear cointegration approach

International Congress on Afro-Eurasian Research, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.73

Fisher Hipotezinin Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testleri ile Analizi

VII. IBANESS Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.737

Yumuşak Geçişe ve Doğrusal Olmayan Ortalamaya Dönüşe Dayalı Bir Birim Kök Testi

I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.2

Convergence in Per Capita Natural Gas Consumption among G-20 Countries

ICEBSS, 2nd International Conference On Economics Busıness Management And Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.105

Financial Kuznets Curve Hypothesis: The Case of Nordic Countries

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.106

Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği

International Conference on Economics, Finance and Management (ICEFM) 2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.29

Asymmetric Stochastic Volatility in Gulf Cooperation Council (GCC) Stock Markets

nternational Conference on Economics, Finance and Management (ICEFM) 2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.14

Asymmetric Stochastic Volatility in Nordic Stock Markets

EconWorld 2017, Roma, Italy, 25 - 27 January 2017, pp.1-7

"Stokastik Volatilite Modelleri Üzerine Amprik Bir Uygulama"

15 thInternational Symposium on Econometrics, Operatins Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.211-212

Stokastik Volatilite Modelleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

15. Ekonometri, Yöneylem Araştırmaları ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.211-212

Books & Book Chapters

Dış Göçün Türkiye’nin İşgücü Piyasasına Etkileri

in: Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ - Doç. Dr. Demet ÇAK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.171-189, 2021 Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde Turizm Stratejileri Etkin mi? Yakınsama Analizinden Kanıtlar

in: Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi, Beyhan İncekara, Editor, Akademisyen Yayınevi, Adana, pp.165-173, 2020

Do the Lag Lengths Matter in terms of Size And Power Properties of Nonlinear Unit Root Tests?

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Çağlayan Akay E., Korkmaz Ö., Editor, Peter Lang, Berlin, pp.149-159, 2019

Gelişmekte Olan Ülkelerde CDS Primleri İle Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki: Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testi Yaklaşımı

in: Güncel Konularla Bankacılık ve Finans, Saldanlı A., Bektaş H., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-14, 2019

Fiyat Köpüğü Olgusunun Doğrusal Olmayan Fourier Birim Kök Testiyle Analizi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

in: Ekonometrik Uygulamalar, Güriş S., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.22-34, 2019

Asymmetric Stochastic Volatility in Nordic Stock Markets

in: “Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Akıncı A., Editor, Peter Lang, Berlin, pp.93-99, 2018

NATO Ülkelerinde Askeri Harcamaların Yakınsamasının Analizi: Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yaklaşımı

in: Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Güriş S., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.149-164, 2018

Sağlık Sektöründe İşlem Gören Hisse Senetleri Rassal Yürüyüş Süreci İzliyor Mu? Borsa İstanbul Örneği

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Uysal Şahin Ö., Köleoğlu N., Editor, Rating Academy, Ankara, pp.413-426, 2018