Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MERÎNÎLER-BENÎ AHMER ASKERÎ İŞBİRLİĞİ ANLAMINDA MEŞÎHATU’L-ĞUZÂT KURUMU

III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.195 Sustainable Development

Books & Book Chapters

XIV. Yüzyıl Siyâset-nâme Metinlerinde Siyâset-i Şer’iyye ve Garib-nâme’deki İzdüşümü

in: Edebiyat Yazıları: Garib-nâme Üzerine, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ÇORAK, Editor, DBY YAYINLARI, İstanbul, pp.201-229, 2021