Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

IN THE SHADOW OF "PROPHETIC LEGISLATION": THE VENTURE OF PRACTICAL PHILOSOPHY AFTER AVICENNA

ARABIC SCIENCES AND PHILOSOPHY, vol.24, no.2, pp.269-296, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

The Cambridge companion to Arabic philosophy

MUSLIM WORLD, vol.98, no.1, pp.151-155, 2008 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Âmirî Çalışmaları İçin Yeni Bir Kaynak: el-Mecâlisü's-seb' beyne'ş-Şeyh ve'l-Âmirî

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, pp.1-33, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283): Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, no.33, pp.1-45, 2012 (Other Refereed National Journals)

Şukûk alâ Uyûn: Uyûnu’l-mesâil’in Fârâbî’ye Aidiyeti Üzerine

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.27, pp.29-67, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Modern Felsefe Tarihi Yazımının Serencamı: Geç-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Literatür Değerlendirmesi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no.17, pp.11-48, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû’nun Felsefe Tasavvuru ve Sözlüğü

Felsefe Arkivi, no.34, pp.21-79, 2011 (National Refreed University Journal)

Tabibin Felsefeye İhtiyacı Var mı? İbn Hindû’ya Göre Tıp-Felsefe İlişkisi

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.19, pp.417-430, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mehmet Emin Erişirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Dârulfünûn Hocası

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, pp.128-180, 2010 (Other Refereed National Journals)

Peygamber’in Yasa Koyuculuğu: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi

: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.27, pp.57-91, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sempozyum Değerlendirmesi

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.816-819

Gazzâlî ve Âlemin Mükemmelliği: Leyse fi’l-imkânın İbn Sînâcı Kökleri Üzerine

900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.561-601

Gelenek ile Gelecek Arasında Cumhuriyet Dönemi Felsefe Tarihi Yazıcılığı

Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2010, pp.207-224

Books & Book Chapters

On the Knowledge of the Celestial Bodies: al-Išārāt wa at-Tanbīhāt X.9 and Its Reception in the Commentary Tradition

in: Avicenna –ein Universalgelehrter: Eine gegenwärtige Analyse des Prinzen der Philosophen Ibn Sīnā, Merdan Güneş, Editor, V&R unipress - Universitätsverlag Osnabrücks, Göttingen, pp.161-169, 2020

Arapça Elyazmaları İçin Rehber

Klasik Yayınları, İstanbul, 2017

Ahmed Naim'in Felsefe Çalışmalarına Giriş: Felsefeyi Konumlandırma Çabası Olarak Hikmet/Felsefe Dersleri

in: Felsefe Dersleri, Şenel C., Kaya, M. C. , Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.17-33, 2016

Mahiyetin Mec'uliyeti Bağlamında Kemalpaşazade'nin Cürcânî Eleştirisi

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.197-233, 2015

Bir 'Otorite' Olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, Kaya, M. Cüneyt, Editor, Klasik, İstanbul, pp.61-95, 2015

İshâk b. Huneyn ve Târîhu’l-etıbbâ’sı

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik, İstanbul, pp.11-35, 2014

Tabakât Literatürünün Endülüs’teki İlk Örneği: İbn Cülcül ve Tabakâtü’l-Etıbbâ ve’l-Hukemâ’sı

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik, İstanbul, pp.37-56, 2014

İslâm Filozoflarının Türkiye’de Neşir ve Tercüme Edilen Eserleri Bibliyografyası

in: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Editor, İsam, İstanbul, pp.799-846, 2013

Giriş: İslâm Felsfesinin Mahiyeti Üzerine

in: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Editor, İsam, İstanbul, pp.15-36, 2013

Prophetic Legislation: Avicenna’s View of Practical Philosophy Revisited

in: Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermenutics and Epistemology, Kirby Torrance, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.205-223, 2012

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.451-452, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.396-397, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.585, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.176-77, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.417-418, 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.608-609, 2016

İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.579-580, 2013

İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.582, 2013

Other Publications