Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Issues of Proof in Judicial Review of Expulsion Decisions

PUBLIC AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW BULLETIN, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri

Anayasa Yargısı, vol.36, no.1, pp.315-333, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Soylulaştırma Yoluyla Yapılan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Temel Hak ve Özgürlüklere Etkisi

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.128-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İdari Yargılama Usulünde Düzenleyici İdari İşlemlerin İhmali Meselesi

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.10-27, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Örf ve Adet Kuralları ile İdari Teamüllerin İdare Hukukundaki Yeri

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.29-44, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sigortacının Kanuni Halefi̇yeti Müessesi̇nin İdarenin Sorumluluğu Alanında Uygulanması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.71, no.1, pp.1229-1242, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

INSTITUTION OF THE INSTITUTIONAL ORGANIZATION'S LIABILITY TO ADDRESS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.71, no.1, pp.1229-1242, 2013 (ESCI) identifier

İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.69, no.1, pp.437-451, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

INTERVENTION RESEARCH IN ADMINISTRATIVE REGULATION

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.69, no.1-2, pp.439-451, 2011 (ESCI) identifier

İMAR KANUNU’NUN 42. MADDESİ - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.3, pp.377-396, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İdari Yargıda Bağlantılı Davalar

E-Akademi, no.60, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Süreci

E-Akademi, no.59, pp.1-11, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tarihi Mekânların Dönüştürülmesi Sürecinde Mahalli İdarelerin Rolü

Legal Hukuk Dergisi, vol.4, no.45, pp.2711-2720, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

İdari İrtifaklar

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.165-203, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.60, pp.105-137, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İdari Makamlara Bilgi Verme Yükümlülüğü

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.4, pp.209-221, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.149-184, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Subay ve Astsubay Sicillerinin İptali

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, no.18, pp.107-125, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Anayasa Mahkemesinin İdari Yargının Görev Alanı Sorununa Yaklaşımı

Yıldızhan Yayla’ya Armağan, pp.567-575, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Drucker’ın Devlet Anlayışı

Prof.Dr.Nuri Çelik’e Armağan, vol.1, pp.346-375, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Danıştayın Danışma ve İnceleme İşlevinin Hukuk Güvenliği İlkesi Bakımından Önemi

150. Yılında Şura-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2018, no.103, pp.154-164

Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Haklarının Düzenlenmesi ve Denetlenmesinde Yetki Meselesi

15. Türkiye İsviçre Hukuk Günleri, Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.75-83

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun İkincil Düzenlemelerinde Sektörel Regülasyonların Dikkate Alınması

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.242-248

Tıbbi Hatalardan İdarenin Sorumluluğu

Sağlık Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 November 2006, pp.244-255

Books & Book Chapters

Kamu Hizmeti

in: İdare Hukuku, Prof. Dr. Turan Yıldırım, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.529-591, 2020 Sustainable Development

İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyetleri

in: İdare Hukuku, Prof. Dr. Turan Yıldırım, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.593-607, 2020 Sustainable Development

Anayasa Mahkemesince Verilen "Ertelemeli İptal Kararlarının" Uygulanması Sorununa Danıştay’ın Yaklaşımı

in: Ord. Prof.Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, Kendigelen A.,Yüksel S., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.985-1012, 2019

Telekomünikasyon Sektöründe Abonelik Sözleşmelerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Müdahalesi

in: Telekomünikasyon Hukuku, Halil Akkanat, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.122-132, 2017

İdari Yargılama Usulünde İspat

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Temel İlkeler

in: Kentsel Dönüşüm Hukuku, Melikşah Yasin,Cenk Şahin, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-16, 2015 Sustainable Development

Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk

in: Hastane Yönetimi, Prof. Dr. Hasan SUR,Uz.Dr. Tunçay PALTEKİ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.350-380, 2013

İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011

Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002