Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Pax Ottomanica: Philosophical Background of the Millet System

İslam Tetkikleri Merkezi, vol.4, no.1, pp.190-128, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i

Kutadgubilig, no.37, pp.251-290, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dancing with Devil or Chanting with Angels? al-Rāzī’s Employment of Philosophical Arguments in Discussion of Divine Attributes

Islamic Philosophy Conference, Massachusetts, United States Of America, 5 - 06 December 2020, pp.1

Did He Really Do It?: Ibn Taymiyya's Criticism of al-Razi and al-Razi's Position on Divine Attributes

ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2020, pp.131-132 Creative Commons License

Osmanlı’da Kelam-Felsefe Etkileşimi: Sıfatların İmkânı ve Kıdemi Bağlamında Şerhü’l-‘Akâid Geleneği

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017, pp.71

The Neglected Bridge: Muayyadzada ‘Abd al-Ra?man and Ottoman-Persian Intellectual Networks in the Sixteenth Century

Third Biennial Conference on Iranian Studies Nisan 2017, Cambridge, United Kingdom, 10 - 12 April 2017, pp.12

Tabakât Kaynağı Olarak İcâzetnâmeler: Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi Bağlamında Bir Analiz

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2016, pp.44-45

Imagining the Time: Mir Damad’s Critique of the Theory of Imaginary Time

The Third Annual Conference of the British Association For Islamic Studies, Londra, United Kingdom, 11 - 12 April 2016, pp.10

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 October 2015, pp.21

Ali Kuşçu’nun Zihnî Varlık Felsefesi

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2014, pp.34

Klasiğin İnsan Algısı: Üretim Tüketim İlişkilerine Alternatif Bir Yaklaşım

21. Yüzyılda Dini ve Felsefi Metinleri Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.22-23

Pax Ottomana: Preservation of Identities

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.67

İbn Haldun ve Entelektüel Mensubiyet

II. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2009, pp.45

Anteana Problema of Metaphysics: To Be or The Being

4th Metaphysics Conferance, Roma, Italy, 5 - 07 November 2009, pp.9

Books & Book Chapters

Ebu Hayyân et-Tevhidi ve el-Mukâbesât ’ı

in: Felsefe Tıp ve Tarih Tabakat Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.95-118, 2015

Pax Ottomana: Preservation of Identities

in: The Experience of Istanbul, Arslan M. F., Bilici V., Editor, Pelican Publishing Company, İstanbul, pp.67-74, 2011

Other Publications