Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kontseptualizatsiya Obrazu Çornobylya v Ukrayınskiy Dokumentalniy Literaturi: Postanovka Lingvistyçnoyı Problemy

Ukrayinskyy svit u naukovykh paradyhmah: Zbirnyk naukovyh prats Kharkivskoho Natsionalnoho Pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody., vol.7, pp.193-195, 2020 (International Refereed University Journal)

Otsenka Mejlineynyh Razliçiy po Komponentam Prisposoblennosti Liniy Drosophila Melanogaster s Neirologiçeskimi Naruşeniyami

The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, vol.21, no.1112, pp.41-45, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Non-fiction text as an embodiment of subjective senses, evaluations and emotions

International Scientific and Practical Online Conference on LANGUAGE IN PROFESSIONAL DIMENSION: COMMUNICATIVE AND CULTURAL ASPECT, Kharkiv, Ukraine, 09 November 2021, pp.130-133

Verbalnyi Obraz Çornobylya v Shidnoslovyanskomu Publitsystyçnomu Dyskursi

I Mizhnarodna Slavistychna Konferentsiya, Prysvyachena Pamyati Svyatykh Kyryla i Mefodiya, Kharkiv, Ukraine, 11 May 2021, pp.217-222

Vliyaniye Otbora na Lokomotornuyu Aktivnost Dikih i Mutantnyh Liniy Drosophila melanogaster

IV Vserosiyskaya konferentsiya po povedeniyu zhivotnykh, Moscow, Russia, 29 October - 01 November 2007, pp.73-75

Influence of Selection on Sexual Distinctions Of Locomotor Activity of Wild and Mutant Drosophila Melanogaster Stocks

III International Young Scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution», Odessa, Ukraine, 15 - 18 May 2007, pp.186-187