Projects

Genetik danışma endikasyonları olan çocukluk çağı kanserlerinde kalıtsal yatkınlığın araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues Sustainable Development

Yeni Tanı Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarının RNA Dizileme Analizleriyle Risk Sınıflandırması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Lenfomaya Kalıtsal Yatkınlıktan Sorumlu Yeni Aday Genlerin Fonksiyonel Analizleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Çocukluk çağı lösemi lenfomalarda yatkınlık genlerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laborauvarının Kurulması, Genom Bilimleri

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2010 - Continues

İSTİSNA İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklar Çözüm Platformu

Primer İmmün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

KML hastalarında farklı t(9;22) kırıklarının tespiti ve tedavi yanıtı ile ilişkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Bifenotipik Akut Lösemi Hastalarının Genetik Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

ANALYSIS OF PLURIPOTENCY GENES IN SINGLE LEUKEMIC STEM CELLS (LSCs) IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

TUBITAK Project, 2020 - 2021

İSTisNA- İstanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu Fizibilite Raporu Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2019 - 2021

Amniyotik sıvı kök hücrelerinin kromozomal stabilitesi ve farklılaşma kapasitelerinin immun fluoresan yöntem ve konfokal mikroskop ile araştırılması

Project Supported by Other Official Institutions, 2019 - 2020

AKUT LÖSEMI HASTALARINDA ZINC FINGER PROTEIN 384 (ZNF384) GENİ FÜZYONLARININ TESPİTİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Primer İmmün Yetmezlik Hastalarında TREC/KREC analizi ile T ve B hücre gelişimi kontrolü

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

ADOPT BBMRI-ERIC: the Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure- European Infrastructure Consortium

EU Supported Other Project, 2015 - 2019

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINA AİT TÜM GENOM ESKPRESYON DATASINDA REGÜLATÖR miRNA'ların SAPTANMASI ve VALİDASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Yüksek Riskli Akut Lösemi Hastalarında Tüm Genom Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Ağır Kombine İmmün Yetersizliklerin Yeni Nesil Teknolojiler İle Tüm Genom Analizleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Primer İmmün Yetersizliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Kanser tedavisinde güncel yaklaşımlar

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017 Sustainable Development

Akut Lenfoblastik Lösemi Hücre Hatlarında WNT Sinyal Yolağı Yeni Nesil RNA Dizileme Analizleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Gene expression patterns in relapsed Bcell acute lymphoblastic leukemia and potential therapeutic targets

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Çocukluk Çağı T-ALL Hastalarında PTEN ve AKT1 Gen Mutasyonlarının Derin Dizi Analizi İle Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Akut Lenfoblastik Lösemi hücre serilerinde miR-223 ile SnoN/SKIL geni arasındaki ilişkinin fonksiyonel olarak incelenmesi.

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA CRLF2 ve JAK2 SICAK BÖLGE MUTASYONULARININ AMPLİKON DERİN DİZİ İLE ANALİZİ

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

Tüm genom dizileme yöntemi ile pediatrik B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastalarında LEF1 geninin mutasyonlarının araştırılması.

Project Supported by Other Private Institutions, 2012 - 2015

Tüm Genom Dizileme Yöntemi ile Nüks Pediyatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında LEF1 geni Mutasyonlarının Araştırılması

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Genom Boyu Anlatım Analizleri- Yardımcı Araştırmacı,

TUBITAK Project, 2010 - 2013

Akut Lösemilerde WNT Sinyal İleti yolunun araştırılması ve tedavide yarar sağlayacak hedef moleküllerin belirlenmesi

TUBITAK Project, 2009 - 2012

B HÜCRE ALT GRUPLARININ AKIM SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE AYRIŞTIRILMASI

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

Lösemi hücre serilerinde B-katenin-SiRNA uygulaması sonrası WNT sinyal ileti yolunun protein analizi ile incelenmesi

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2010

MUTATIONS IN AXIN1, APC AND B-CATENIN GENES IN T-CELL ACUTE LEUKEMIA PATIENTS

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2010

Lösemilerin Etiyolojisi, İlaç ve Gen Tedavisi İçin Moleküler Genetik Yaklaşım -Devlet Planlama Teşkilatı-

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2005 - 2008

WNT sinyal ileti yolunda görevli Wnt10b ve B-katenin genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında ekspresyonu ve metilasyonunun araştırılması

SAYİTOĞLU M. (Executive)
Project Supported by Other Official Institutions, 2005 - 2007

Multipl myelomda kemik iliğindeki lokal renin-anjiyotensin sisteminin.etiopatogenezdeki rolü. Yardımcı Araştırmacı

TUBITAK Project, 2005 - 2006