Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effect of Herd Behavior on Stock Price Mobility: Example of BIST 100

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.1191-1204, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Suitable Timing Strategies For Investors; A Study On The Stocks Of Bist 30

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.3, no.2, pp.253-270, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact on Financial Structure of Technical Provisions in Non-Life Insurance Companies

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.59-77, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Efficiency Analysis of Non-Insurance Insurance Companies In The Turkish Insurance Sector

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.14, no.29, pp.225-246, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Impacts of The Public Offering Method on Company Value

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.43-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Estimation Of Petroleum Prices With Artifıcial Neural Networks Model

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.91-106, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector

Theoretical and Applied Economics, vol.24, no.1, pp.181-188, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Are Investors Rational? A Survey About Over-Confidence And Over -Optimism Bias In Bist

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.101-114, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Money Laundering with Capital Markets Instruments

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.108-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Innovation Index Of Cities Of Turkey: An Empirical Analysis For Determining Factors Of Innovation

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, no.22, pp.36-46, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Usability of TOPSIS Method as a Financial Performance Indicator

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.11, no.41, pp.185-202, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Bankacılık Sektörüne Genel Bakış: 2000-2012 Yılları Arası Rasyo Analizi

Dicle Üniversitesi Sosyal Biİlimler Enstitüsü Dergisi, no.10, pp.40-52, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Case of Smart City Istanbul: How to Evaluate the City Region and its Benchmarks with Participatory and Negotiation Processes?

REAL CORP SHAPING URBAN CHANGE LIVABLE CITY REGIONS FOR THE 21st CENTURY, Aachen, Germany, 15 - 18 September 2020, pp.835-845 Sustainable Development

Mutluluğu Etkileyen Faktörler: Y Kuşağı Üzerine Bir İnceleme

3.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.19

Türkiye’de İhracat Finansmanına Yönelik Kredi ve Teşvikler

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.788-798

Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Aras Yöntemiyle Analizi

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.798-808

The Relationship Between Return Volatility and Transaction Volume in BIST

6th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION AND LIBERALIZTION, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018

Yaşam Kalitesi Endeksi: Türkiye’deki İller Üzerine Bir Çalışma

4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.74

Finans Sektöründe Yapay Zeka kullanımı ve Etkileri

II. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu Program, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2018, pp.10

Mevduat Bankalarının Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.78

Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.79

Orta Gelir Tuzağı

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.2

Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle İncelenmesi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.110

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.10-20

İllerarası Yükseköğretim Endeksi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1-5

Pay Senetlerinin Halka Arzında Satış Yönteminin Talebe Olan Etkisi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.239

Books & Book Chapters

RİSK İŞTAHI ENDEKSİ İLE BİST 100 VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

in: DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDE FİNANSAL RİSK TEORİLER VE UYGULAMALAR, Yusuf Bahadır KAVAS,Kayhan AHMETOĞULLARI, Editor, Ekin Yayınevi , Bursa, pp.217-233, 2022

Elektronik Ürün Senetlerinin Tarımsal Fiyatlara Etkisi: Türkiye Örneği

in: FİNANS ARAŞTIRMALARI Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans, Demireli Erhan, Altay Erdinç, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.185-205, 2021

Bankacılık Sektöründe Finansal Teknolojinin Kullanımı ve Önemi

in: Finansal Dinamikler - Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler, Musa Öztürk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2020

Sermaye Piyasalarında Sürü Davranışı

in: Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz Kandır, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.9-23, 2019

Performance Measurement of the Enterprises Traded at the BIST 50 Index Using the MOORA? Method

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.205-219, 2018

Kitlesel Fonlama ve Türkiye Uygulamalarının Etkinliği

in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Mustafa Fedai Çavuş,İbrahim Demirkale, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.59-67, 2018

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri

in: Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.865-881, 2018

Mahallem İstanbul

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

İller Arası Rekabet Endeksi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, 2015

Expert Reports

İntihal Raporu

7.İdare Mahkemesi, pp.30, İstanbul, 2021