Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Case of Smart City Istanbul: How to Evaluate the City Region and its Benchmarks with Participatory and Negotiation Processes?

REAL CORP SHAPING URBAN CHANGE LIVABLE CITY REGIONS FOR THE 21st CENTURY, Aachen, Germany, 15 - 18 September 2020, pp.835-845 Sustainable Development

Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu: İller Arası Bir Karşılaştırma

4th International Conference on Urban Studies, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019

Mutluluğu Etkileyen Faktörler: Y Kuşağı Üzerine Bir İnceleme

3.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.19

Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Aras Yöntemiyle Analizi

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.798-808

Türkiye’de İhracat Finansmanına Yönelik Kredi ve Teşvikler

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.788-798

The Relationship Between Return Volatility and Transaction Volume in BIST

6th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION AND LIBERALIZTION, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018

Yaşam Kalitesi Endeksi: Türkiye’deki İller Üzerine Bir Çalışma

4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.74

Finans Sektöründe Yapay Zeka kullanımı ve Etkileri

II. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu Program, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2018, pp.10

Mevduat Bankalarinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

I. International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, 21 - 23 September 2017

Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.79

Mevduat Bankalarının Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.78

Orta Gelir Tuzağı

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.2

Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle İncelenmesi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.110

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.10-20

İllerarası Yükseköğretim Endeksi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1-5

Pay Senetlerinin Halka Arzında Satış Yönteminin Talebe Olan Etkisi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.239

Books & Book Chapters

Finansal Teknolojiler ve Davranışsal Finans

in: Davranışsal Finansta Güncel Yaklaşımlar, Medetoğlu, Batuhan; Kavas, Yusuf Bahadır, Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, pp.135-150, 2023

RİSK İŞTAHI ENDEKSİ İLE BİST 100 VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

in: DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDE FİNANSAL RİSK TEORİLER VE UYGULAMALAR, Yusuf Bahadır KAVAS,Kayhan AHMETOĞULLARI, Editor, Ekin Yayınevi , Bursa, pp.217-233, 2022

Elektronik Ürün Senetlerinin Tarımsal Fiyatlara Etkisi: Türkiye Örneği

in: FİNANS ARAŞTIRMALARI Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans, Demireli Erhan, Altay Erdinç, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.185-205, 2021

Bankacılık Sektöründe Finansal Teknolojinin Kullanımı ve Önemi

in: Finansal Dinamikler - Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler, Musa Öztürk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2020

Sermaye Piyasalarında Sürü Davranışı

in: Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz Kandır, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.9-23, 2019

Kitlesel Fonlama ve Türkiye Uygulamalarının Etkinliği

in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Mustafa Fedai Çavuş,İbrahim Demirkale, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.59-67, 2018

Performance Measurement of the Enterprises Traded at the BIST 50 Index Using the MOORA? Method

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.205-219, 2018

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri

in: Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.865-881, 2018

Mahallem İstanbul

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

İller Arası Rekabet Endeksi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, 2015

Metrics

Publication

62

H-Index (WoS)

1

Project

29

Thesis Advisory

33

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals