Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tepebaşı Bahçesi'nin İstanbul Şehremanetine Devri Meselesi

Atatürk Yolu, no.69, pp.456-470, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Milletvekili ve Birinci Ordu Müfettişi Kâzım Karabekir Paşa'nın İstanbul Ziyaretleri (1923-1924)

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.37, no.103, pp.105-142, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Basınına Yönelik Önemli Bir Dava: Akşam Gazetesi Davası

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.33, pp.347-375, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Edirne'nin İlk Kurtuluş Yıldönümü Töreni ve TBMM Heyeti

TroyAcademy, vol.6, no.2, pp.620-642, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

CHP İktidarında Türk Balıkçılık Sektörüne Yönelik Faaliyetler (1923-1950)

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol.16, no.32, pp.87-148, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

DERSAADET TRAMWAY WORKERS STRIKE (26 JANUARY-7 FEBRUARY 1922)

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.33, no.96, pp.69-111, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

First Pierre Loti Day Meeting at Darülfünûn

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.II, no.3, pp.27-53, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Son Osmanlı Mebusân Meclisi Seçimleri Sürecinde Siyasî Bir Anket: Türk Kadınına Seçim Hakkı Verilmeli mi?

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.23, pp.25-52, 2016 (Scopus)

Mütareke İstanbul'unda Türk Sanayi Sergisi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.XVI, no.32, pp.243-287, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

New Year Celebrations In Istanbul (1926-1938)

International Review of Turkology, vol.IV, pp.41-49, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Problem of Turkish Captives in Russia from Moskow Treaty to the First Years of the Turkish Renovation

International Journal of Turcologia, vol.IV, pp.77-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Devalüasyonu: 7 Eylül 1946

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.13, pp.86-121, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

1930’lu Yıllarda Toprak Reformuna Yönelik Çabalar

Bilgi ve Bellek, no.6, pp.117-140, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Balıkçılık Kongresi (1-7 İlkkanun 1936)

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.6, pp.109-129, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Birinci El İşleri Sergisi ve Küçük Sanatlar Kongresi

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.5, pp.177-227, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

1932 ve 1933 Yıllarında Çıkarılan Deniz Nakliyat Kanunları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.2, pp.309-326, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

1948 Türkiye İktisat Kongresi’nde Devletçilik Tartışmaları ve Yansımaları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.1, pp.289-321, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Korunma Kanunu'nun Sanayi ve Maden Sektörlerindeki Uygulaması (1940-1945)

T.C.İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, vol.X, pp.272-320, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkan Antantı Basın Konferansları

9. Uluslararası Atatürk Kongresi (12-15 Kasım 2019), Amasya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.2073-2114

1961 Genel Seçimlerinde Hatay

Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu (4-6 Nisan 2019), İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.1897-1928

Misak-ı Milli’de Kapitülasyonlar ve Borçlar

100. Yılında Misak-ı Milli’den Güncele Bakmak Ulusal Sempozyumu (11 Mart 1920), İstanbul, Turkey, 11 March 2020, pp.2

1930’larda Toprak Reformuna Yönelik Tasarı ve Tartışmalar

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.167-168

Books & Book Chapters

İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyeti ve Faaliyetleri (1927-1938)

in: Tarihsel Süreçte Anadolu'da Verem, , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.179-213, 2021

Türk Denizcilik Tarihinde Sevinç Vapuru Faciası

in: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Safiye Kıranlar Eminalp Malkoç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.110-139, 2019

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Uluslararası Sergisi: Beynelmilel Ankara Kömür Sergisi (23 Nisan-23 Mayıs 1937)

in: "Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Yansımalar, Sarıyıldız G., Ürekli F., Karacakaya R., Hacısalihoğlu, Neriman E., , Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.169-200, 2015

Kal’a-i Sultaniye Vilayet Bütçeleri (1915-1922

in: Çanakkale Tarihi, Demir M., Editor, Değişim, İstanbul, pp.3167-3193, 2008

Episodes in the Encyclopedia