Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Roma hukukunda borçlunun temerrüdü (mora debitoris) kavramının genel çizgileri

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.393-411, 2020 (National Refreed University Journal)

Roma Hukukunda Komşuluk İlişkilerinden Doğan Sorumluluğun Unsurları

İZMİR BAROSU DERGİSİ, vol.84, no.1, pp.0-173, 2019 (Other Refereed National Journals)

Roma Hukukunda Oturma Hakkı (Habitatio)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.248-261, 2019 (National Refreed University Journal)

Roma Usul Hukukunda Condemnatio In Id Quod Facere Potest İlkesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.203-219, 2019 (National Refreed University Journal)

Roma hukukunda Aile Kurumu

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.249-302, 2018 (National Refreed University Journal)

Roma Hukukunda Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığının Hükümleri ve Türk Hukukunu Etkileyen Yönleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.0-305, 2018 (National Refreed University Journal)

Sadri Maksudi Arsal'ın Roma Hukuku Alanındaki Görüş ve Katkılarının Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, pp.325-342, 2017 (National Refreed University Journal)

Roma Hukukunda Mirasçı Atama

Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, vol.1, no.1, pp.565-583, 2015 (Other Refereed National Journals)

Davalının Davada Hazır Bulunmasını Sağlamaya Yönelik Bir Usul Hukuku Teminatı Olarak Roma Hukukunda Vadimonium Kurumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.70, no.1, pp.277-300, 2012 (National Refreed University Journal)

İsviçre Federal Mahkemesinin 26 Nisan 2007 tarihli 4C.24/2007 sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil Sorumluluk

Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan, vol.1, no.1, pp.559-565, 2011 (Other Refereed National Journals)

Roma Ceza Yargılama Hukukunda Sorgulama ve Cezalandırma Yöntemleri

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan, vol.1, no.1, pp.155-184, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Sözleşmenin Nispiliği İlkesinin Hukuki Temeli: Tarihi Perspektif

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, vol.1, no.1, pp.1033-1062, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İmparator Augustus’tan Önce Fideicommissum’ların Yaptırıma Bağlanıp Bağlanmadığı Sorunu

Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul, Der Yayınları, Haziran 2009, s. 371-398., vol.1, no.1, pp.371-398, 2009 (Other Refereed National Journals)

Le Contrat De Garantie Pure en Droit Turc

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, vol.41, no.58, pp.239-255, 2009 (National Refreed University Journal)

Roma Hukukunda Cezai Şart

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.64, no.1, pp.237-258, 2006 (National Refreed University Journal)

Taşınmaz Rehninin Konu Bakımından Kapsamı

Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan, vol.1, no.1, pp.553-581, 2004 (National Refreed University Journal)

Türk Hukukunda Sözlü Vasiyetname

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.58, pp.189-220, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Le Développement Juridique de l Locatio Conductio dans L'Ancien Droit Romain

SIHDA 2019, Edinburgh, Scotland, 3 - 07 September 2019, pp.27

Roma Hukukunda Soybağının Kurulması

Türk Hukuku Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 November 2018 - 06 November 2013, pp.30

Avrupa Birliğinde Üyelikten Çıkarma Hukuken Mümkün müdür?

II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara, Turkey, 10 May 2018 - 10 May 2013, vol.1, no.1, pp.42

Roma Ve İslam Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Esaslarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, THTK, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.2, pp.253-263

Soybağı Hükümleri Karşısında Taşıyıcı Annelik

4. Ulıslarararsı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2013, pp.106-107

Yargı Kararları Işığında Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı

3. Uluslararası Suç ve Ceza Film festivali, İstanbul, Turkey, 13 - 19 September 2013, pp.1419-1442

Elektronik posta Yoluyla Yapılan Saldırılara Karşı Türk Hukukunda Kişilik Haklarının Korunması

International Symposium On Digital Forensics And Security,, Elazığ, Turkey, 20 - 21 May 2013, pp.384-390

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 7 - 08 May 2013, pp.480-492

Türk Hukuk Tarihinde Medeni Hukuk Alanındaki Resepsiyon Sürecinin Meşruluğu

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2012, vol.1, no.1, pp.55-62

Aile İçi Şiddet Gören Çocukların Türk Medeni Kanunu m. 347 f. 1 kapsamında Korunması

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2012, pp.215-226

Kişilik haklarının Korunması Çerçevesinde Gen Analizlerinden Doğan hukuki Sorumluluk

Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik derneği VII. Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2012, pp.253-264

Kuruluşundan Bugüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku Dersleri

Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Tarihi Semineri, İstanbul, Turkey, 26 April 2011, vol.70, no.1, pp.453-463

Türk-İsviçre Borçlar Hukukunun Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Düzenlemesi Üzerinde Tabii Hukuk Akımının Etkisi

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar V, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2010, vol.24, no.1, pp.104-111

Books & Book Chapters

Roma Hukukunda Görevi Kötüye Kullanma Suçu: D. 48. 11 Metinlerinin Çevirisi ve Tahlili

in: PROF DR. TÜRKAN RADO'NUN ANISINA ARMAĞAN, Abuzer Kendigelen, Editor, on iki levha yayıncılık, İstanbul, pp.737-768, 2020

Roma Hukukunda Ius Naturale (Doğal Hukuk) Kavramı

in: ADALETE YÖNELMİŞ BİR TOPLUMSAL DÜZEN OLARAK HUKUK: PROF. DR YASEMİN IŞIKTAÇ ARMAĞANI, Doç. Dr. SERCAN GÜRLER, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.435-489, 2020

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010