Assoc. Prof.Yasin APAYDIN


Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of Islamich Philosophy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Philosopy

Metrics

Publication

17

Open Access

2

Education Information

2010 - 2017

2010 - 2017

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri / İslam Felsefesi, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri / İslam Felsefesi, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Tecrîdü'l-Akâid Geleneğinde Umûr-ı Âmme Sorunu

Istanbul University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

2010

2010

Postgraduate

Muhammed Hüseyin Tabâtabâî'de Varlık Kavramı

Istanbul University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri / İslam Felsefesi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Tahkik Kursu

Education Management and Planning

Diyanet İslam Araştırmaları Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Philosopy

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İslamic Ethics

Undergraduate

Undergraduate

History of Islamic Philosophy

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2019

2019

“Kemalpaşazâde’nin Tecrîd Eleştirisi ve Yeniden İnşası Olarak Tecvîdü’t-Tecrîd: İnceleme ve Tenkitli Neşir”

ALPER Ö. M. , APAYDIN Y.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.5, no.1, pp.81-131, 2019 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Meşşâîlik’ten Devralınan Miras: Ekberî Gelenekte Umûr-ı Külliye Kavramının Mahiyeti ve Kapsamı

Apaydın Y.

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Çerkeşşeyhîzâde Mehmed Tevfîk Efendi’nin Mâhiyetin Mec‘ûliyeti Meselesine Dair Risalesi: İnceleme ve Tahkik

APAYDIN Y.

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-30, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Tajwid al-Tajrid as Kemalpashazade's Critique and Reconstruction of Tajrid: Study and Critical Edition

Alper O. M. , Apaydin Y.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.5, no.1, pp.83-134, 2019 (ESCI) identifier

Books & Book Chapters

2021

2021

Molla Lutfi ve Fütûhât'ı

Alper Ö. M. , Apaydın Y.

Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Bahâeddinzâde ve Kader Anlayışı

Apaydın Y.

Endülüs Yayınları Yayınevi, İstanbul, 2021 Creative Commons License

2019

2019

Tabatabai'de Varlık Felsefesi

APAYDIN Y.

Önsöz Yayıncılık, İstanbul, 2019

2019

2019

IV. Namat'ın Şerhi (Hallü Müşkilâti'l-İşârât))

APAYDIN Y.

in: Din Felsefesi Açısından Meşşailik Gelen-ek-i, Alpyağıl R., Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.515-528, 2019

2019

2019

İlimlerin Rütbelendirilmesi: Saçaklızâde ve Tertibü'l-ulum Bağlamında Bir İnceleme

APAYDIN Y.

in: İlimleri Sınıflamak: İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Arıcı M., Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.417-439, 2019

2018

2018

Metafiziğin Meselesini 'Mesele Edinmek': Klasik Dönem Sonrası İslam Düşüncesinde Umûr-ı Âmme Sorunu

APAYDIN Y.

in: Türkiye'de Felsefe/İslam Felsefesi, Omay N. M., Şenel C., İbişi A., Editor, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, pp.141-153, 2018

2015

2015

Risale fi Mec’uliyyeti’l-Mahiyyât

APAYDIN Y.

in: Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, Ömer Mahir Alper, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.30-35, 2015

2015

2015

Risale fi'l-'Akl

APAYDIN Y.

in: Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, Ömer Mahir Alper, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.20-25, 2015

2015

2015

Aşkın Hikmet Okulu

APAYDIN Y.

in: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1381-1393, 2015


Congress and Symposium Activities

13 July 2020 - 17 July 2020

13 July 2020 - 17 July 2020

14. ve 15. yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

Osmanlı Düşüncesini Es’ile Kitaplarında Aramak: Kara Seydî-i Hamîdî ve Es’ile Literatürüne Katkısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Metafiziğin Meselesini Mesele Edinmek: Klasik Dönem Sonrası İslam Düşüncesinde Umûr-ı Âmme Sorunu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Saçaklızade ve Tertîbü'l-Ulûm'u / Bilim ve Sanat Vakfı İlimler Tasnifi Projesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Klasik Dönem Sonrası Varlık Tartışmalarına Bir Örnek: Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin Varlık Anlayışı / Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

01 June 2011 - 01 June 2011

01 June 2011 - 01 June 2011

V. Genç Akademisyenler Buluşması / Osmanlı Devleti'nde Akli İlimlere İlginin Azalması İddiasına Eleştirel Bir Bakış

Attendee

Mardin-Turkey

Scholarships

2013 - Continues

2013 - Continues

Tecrîdü'l-`Akâid Geleneği Bağlamında Umûr-u Âmme Kavramı

TUBITAK

2006 - Continues

2006 - Continues

Ürdün Yabancı Dil Bursu

Ministry of Education