JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ZAMANLARI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


BÖLÜKBAŞ F.

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim DErgisi, cilt.3, ss.196-209, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim DErgisi
  • Sayfa Sayıları: ss.196-209

Özet

Bu çalışma, işbirlikli öğrenme tekniklerinden olan Jigsaw-IV tekniğinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçedeki temel zamanları öğrenme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneysel desenlerden son-test kontrol gruplu modelin kullanıldığı bu çalışmaya, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 16’sı deney ve 16’sı kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda temel zamanların öğretildiği dil bilgisi etkinliklerinde Jigsaw-IV tekniği kullanılırken; kontrol grubunda geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Temel zamanların öğretimi A1 düzeyinden başlayıp (şimdiki zaman) A2 düzeyinde de devam ettiği için (belirli geçmiş zaman, gelecek zaman, belirsiz geçmiş zaman, geniş zaman) bu çalışma 16 hafta boyunca temel zamanların öğretildiği dil bilgisi etkinliklerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Şimdiki Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirli Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Gelecek Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirsiz Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ve “Geniş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, temel zamanların sınandığı tüm testlerde Jigsaw-IV tekniğinin uygulandığı deney grubunun ortalamalarının kontrol grubunun ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür

Anahtar Sözcükler:

İşbirlikli öğrenme, Jigsaw-IV tekniği, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, temel zamanlar.

THE EFFECTS OF JIGSAW-IV TECHNIQUE ON THE FOREIGN STUDENTS LEARNING THE BASIC TENSES IN TURKISH

 

 

This study has been conducted with the aim of identifying the effects of Jigsaw-IV technique, which is one of the cooperative learning techniques, on the students learning Turkish as a foreign language skill of learning basic tenses. To this study in which as an experimental pattern post-test control group pattern is used, 32 students consisting of 16 experimental and 16 control group students who learn Turkish as a foreign language at Istanbul University Language Center attended. While Jigsaw-IV technique is used in grammar activities of teaching basic tenses in the experimental group, in the control group traditional teaching methods are used. As teaching of basic tenses start from A1 level (present continuous tense) and continue until the end of A2 level (simple past tense, future tense, reported past tense and simple present tense), this study lasted for 16 weeks in the grammar activities of basic tenses. The data of the study has been collected with “The Use of Present Continuous Tense Achievement Test”, “The Use of Simple Past Tense Achievement Test”, “The Use of Future Tense Achievement Test”, “The Use of Reported Past Tense Achievement Test”, and “The Use of Simple Present Tense Achievement Test” developed by the researcher. As a result of the study, it has been observed that in all tests in which basic tense knowledge of students is tested, the average achievement of the experimental group in which Jigsaw-IV technique is used is higher than the achievement of the control group.

Keywords: Cooperative learning, Jigsaw-IV technique, teaching Turkish as a foreign language, basic tenses.