STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İÇSEL PAZARLAMANIN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖZNEL İYİ OLUŞ VE İŞTE KALMA NİYETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

EROĞLU PEKTAŞ G. Ö.

İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.101-108

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-108

Abstract

In today's world, appealing the qualified workers to a business and providing their remaining in the business through guaranteeing their satisfaction is one of the major purposes of Strategic Human Resources Management. In this study, it is emphasized that the Internal Marketing Approach and its implementations that are usually associated with the service sector in the literature should also be depicted as a crucial strategic tool within the context of Strategic Human Resources Management. The concept of Internal Marketing was defined as “the impacts of the satisfaction of the workers who worked as the internal customers on the satisfaction of the external customers”(Ewing and Caruana ,1999). Internal Marketing implementations are expected to have great effects on the Subjective Well-Being of the workers. The happiness of the workers in their working environments will also affect their Intention to Remain with the organization positively. The impetus of the Positive Psychological Capital which was shaped in accordance with the positive behavioral approach gaining great importance gradually;  provided for the increase in the produvtivity, investment income and competitive advantage (Luthans et.al., 2007; Wright, 2003). The aim of this study is to  test the roles of the envisaged positive  impacts of Internal Marketing approach and their implementations as the independent variables on the Positive Psychological Capital, the Subjective Well-Being and the Intention to Remain with the organization as the dependent variables within this developped research model. In this study, the quantitative research technique  will  be  used and the  data will  be obtained through questionnaires. Money and Forman’s (1996) scale that tested the Internal Marketing at the dimensions of vision, development and reward was used. Diener et al's (1985) Life Satisfaction Scale and  Watson et.al. (1988) Positive-Negative Affect Scale were used to measure Subjective Well-Being.  Demir’s (2002, 2011) scale was used to measure the  Intention to Remain with the Organization. Luthans et.al’s (2007) scale that tests the Positive Psychological Capital within the dimensions of optimism, psychological endurance, hope and self  efficacy was used. Data will be collected with employees of a 5-Star Hotel in Istanbul and will be analyzed by the SPSS 19.0 statistical programme.

Günümüzde yetenekli çalışanları işletmeye çekmek ve memnuniyetlerini sağlayarak işletmede kalmalarını sağlamak Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, literatürde daha çok hizmet pazarlaması ile ilişkili olarak ele alınan İçsel Pazarlama anlayışı ve uygulamalarının aynı zamanda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi bağlamında da oldukça önemli bir stratejik araç olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. İcsel pazarlama kavramı “iç müşteri olarak çalışanların memnuniyetinin dış müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri” olarak tanımlanmıştır (Ewing ve Caruana, 1999). İçsel pazarlama uygulamalarının çalışanların Öznel İyi Oluşları üzerinde oldukça etkili olması beklenmektedir. Çalışanların iş ortamında kendilerini mutlu hissetmeleri İşte Kalma Niyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Pozitif örgütsel davranış akımı doğrultusunda şekillenen ve giderek önemi anlaşılan Pozitif Psikolojik Sermaye kavramının kaldıraç gücü, verimlilik artışı, yatırım getirisi ve rekabet avantajı yaratmaktadır (Luthans vd., 2007; Wright, 2003). Bu çalışmanın amacı, geliştirilen araştırma modeli çerçevesinde bağımsız değişken İçsel Pazarlama uygulamaları ve anlayışının bağımlı değişkenler Pozitif Psikolojik Sermaye, Öznel İyi Oluş ve İşte Kalma Niyetine olumlu olacağı öngörülen etkisini test etmektir. Çalışmada kantitatif araştırma yöntemi kullanılacak ve veriler anket yoluyla elde edilecektir. İçsel Pazarlamayı vizyon, gelişim ve ödül boyutlarında ölçen Money ve Foreman (1996)’in ölçeği kullanılmıştır. Öznel İyi Oluşu Yaşam Doyumu boyutunda ölçmek için Diener vd. (1985)’in ölçeği ve Pozitif/Negatif Duygulanım boyutunda ise Watson vd. (1988)’ın ölçeği kullanılmıştır.  İşte Kalma Niyeti Demir (2002,2011)’in ölçeği ile ölçülmüştür. Pozitif Psikolojik Sermayeyi iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut ve özyeterlilik boyutlarında ölçen Luthans vd. (2007)’nin ölçeği kullanılmıştır. Veriler İstanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinden toplanacak ve SPSS 19.0 istatistiksel programı ile analiz edilecektir.