Measuring the Knowledge Level and Awareness of Dentistry Students on the Relationship Between Interventional Procedures Applied to the Intraoral Region and Osteonecrosis in the Jaws Due to Medication Use


Creative Commons License

Çakır Karabaş H., Ertürk A. F., Göksel S., Özcan İ.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.2, pp.516-521, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.813487
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.516-521
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Background: The concept that osteonecrosis may be associated with drugs was first defined in 2003. Bisphosphonates used in the treatment of many diseases such as multiple myeloma, bone metastases, osteoporosis and Paget's disease inhibit bone resorption. Oral controls and treatments are important in patients treated with antiresorptive drugs such as bisphosphonates, and medical and dentists need to cooperate in evaluating dental risk factors in these patients. The aim of our study is to measure the knowledge and awareness of dentistry students about drug-induced osteonecrosis. Methods: A total of 188 students from 4th and 5th grade studying at the Faculty of Dentistry of our university were included in our study. Questionnaire questions consist of demographic information (age and gender, etc.), information about bisphosphonates and osteonecrosis (diseases where the drug is used, other drugs that may cause osteonecrosis, etc.) and questions about osteonecrosis patients and the dental treatment approach in these patients. The answers received were evaluated statistically. Results: Based on the findings of our study, it is recommended to update the curricula of the education provided on this subject. Conclusion: There was no difference in adhesive bonding strength between adhesive systems; conventional incremental composite was found to be more successful than Bulk-fill composites. KEYWORDS Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw, Education Dental Graduate, Osteonecrosis

Amaç: Osteonekrozun ilaçlarla ilişkili olabileceği kavramı, ilk kez 2003 yılında tanımlanmıştır. Multipl miyelom, kemik metastazları, osteoporoz ve Paget hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bisfosfonatlar, kemik rezorpsiyonunu inhibe eder. Bisfosfonat gibi antirezorptif ilaçlarla tedavi edilen hastalarda oral kontroller ve tedaviler önemli olup tıp ve diş hekimlerinin söz konusu hastalarda dental risk faktörlerinin değerlendirilmesi konusunda iş birliği sağlamaları gerekmektedir. Çalışmamızın amacı, diş hekimliği öğrencilerinin ilaç kullanımına bağlı osteonekroz hakkındaki bilgi düzeyleri ve farkındalığını ölçmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza üniversitemizin diş hekimliği fakültesinde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden toplam 188 kişi dahil edilmiştir. Anket soruları, demografik bilgiler (yaş ve cinsiyet vb.), bisfosfonat ve osteonekroz ile ilgili bilgiler (ilacın kullanıldığı hastalıklar, osteonekroza neden olabilecek diğer ilaçlar vb.) ve örnek vaka üzerinden osteonekroz hastalarına ve bu hastalardaki dental tedavi yaklaşıma ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Alınan cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Ankete yaş ortalamaları 21,96±0,995 olan 4.sınıflardan 114 öğrenci(81 kadın (%71.10); 33 erkek (%28.90)) ve yaş ortalamaları 22,99±0,972 olan 5.sınıflardan 74 öğrenci (51 kadın (%68.90); 23 erkek (%31.10)) olmak üzere toplam 188 öğrenci dahil olmuştur. Sonuç: Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgulara dayanarak verilen eğitimin müfredatlarında bu konuyla ilgili güncellemelerin yapılması önerilmektedir. ANAHTAR KELİMELER Çenenin bifosfonat ilişkili osteonekrozu, Eğitim diş hekimliği lisans, Osteonekroz