İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısıyla İşgücü Farklılıklarının Yönetimi: Nitel Bir Araştırma


Özçelik H., Doğan A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.30, pp.145-170, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı; çalışanların farklılık olarak algılanan özelliklerini, insan kaynakları yöneticilerinin işgücü farklılıklarına yönelik tutumlarını, işgücü farklıklarının işletmelere sağladığı faydaları ve neden olduğu olumsuzlukları belirlemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, odak grup görüşmesi yöntemi ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) ile ilişkili, çalışan sayısı 150 ve üzeri olan ve özel sektörde yer alan işletmelerin insan kaynakları yöneticileridir. Odak Grup Görüşmeleri 3 oturumda toplam 12 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri çalışmaya katılan yöneticilere ve çalıştıkları işletmelere ait bilgilerin sorulduğu Bilgi Formu ve Odak Grup Görüşmesi ile elde edilmiştir. Veriler, Microsoft Excel programı kullanılarak önceden belirlenen temaların altında bir araya getirilmiş ve Betimsel Analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların büyük bir çoğunluğunun iyimser yaklaşım içinde olduğu; kuşaklararası farklılıklar, cinsiyet, din, kılık kıyafet ve fiziksel görünüm, cinsel yönelim, statü, kültür ve il-bölge farklılıklarının öne çıkan işgücü farklılıkları olduğu görülmüştür.