Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı


LEANA-TAŞCILAR M. Z.

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.118-136, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.118-136

Abstract

 

 

 Bibliotherapy is a technique that can be used with students who like reading and want to understand their inner self. Especially it can be used with gifted students to help them under-stand their personality characteristics and their differences from other students, and to pro-vide them with scenarios to make empathy with main characters of stories and find solu-tions to their problems in stories. Unfortunate-ly the prevailing idea about bibliotherapy is that only psychologists and psychological counselors can use it as a therapeutic tool. The aim of this paper is to defend that teachers also can use bibliotherapy in classrooms and to provide ideas and guidelines about how bibli-otherapy can be used in the classroom. Based on an extensive literature review, a model bibliotherapy was proposed. The implementa-tion of the model is illustrated. Also the en-couragement of bibliotherapy in classrooms for gifted students is argued. 

Key Words: bibliotherapy, gifted and talented students, criteria for bibliotherapy books

 

 

 Bibliyoterapi, okumayı seven öğrencileri ede-biyatla bir araya getirerek kendi iç dünyalarını anlama ve irdeleme konusunda uygulanabile-cek bir tekniktir. Özellikle, üstün zekâlı öğren-cilerin kişilik özelliklerini, diğer çocuklardan farklı olan yönlerini anlayabilmek ve karşılaş-tıkları sorunlara kendilerini kitap kahramanla-rıyla özdeşleştirerek, çözüm önerileri oluştu-rabilmek için kullanılabileceği düşünülmekte-dir. Bununla birlikte yaygın kanı, bibliyoterapi tekniğinin daha çok psikologlar ya da psikolo-jik danışmanlar tarafından uygulanabileceği yönündedir. Bu makalenin amacı, bibliyotera-pinin sınıf ortamında öğretmenler tarafından da kullanılabileceği görüşünü savunmak ve buna ilişkin ilkeleri ve uygulamaları öne çı-karmaktır. Bu bağlamda, üstün zekâlı öğrenci-lerin de bulunduğu sınıflarda bibliyoterapi uygulamaları için bir model önerisi sunulmuş ve bir uygulama örneği verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: bibliyoterapi, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, kitap seçim kriterleri